Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Wr 251/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

. W motywach tego wniosku podano, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie jest zawężone tylko do naruszeń przepisów materialnych...

II SA/Gl 90/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-18

kalenicy (pkt. 1.2 d decyzji). Zarzucili wydanie tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa i przy rażącym naruszeniu ich interesu prawnego. W uzasadnieniu wyjaśnili...
administracyjnych., Stwierdzenie nieważności decyzji może więc nastąpić w przypadkach określonych w art. 156 § 1 Kodeksu, czyli m.in. z powodu rażącego naruszenia prawa...

IV SA/Po 573/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-10

dla Inwestycji., Skarżący we wniosku zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa i zażądał stwierdzenia nieważności z mocy art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Równocześnie...
rażącego naruszenia prawa. Stwierdzenie nieważności decyzji zawierającej nieprawidłowy załącznik graficzny skutkowałoby tym, że w ponownym postępowaniu wydana zostałaby decyzja...

II SA/Po 754/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

nr ...o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji., W ocenie wnioskodawcy rażące naruszenie prawa ma polegać między innymi na rażącym naruszeniu art. 61 ust. 1 pkt...
wydane z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyjaśnił, że o rażącym naruszeniu przepisów można mówić wówczas, gdy w sposób niebudzący wątpliwości, a więc oczywisty...

II SA/Wr 62/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 12 czerwca 2013 r. Wnioskodawczynie zarzuciły, że decyzje te wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, gdyż uniemożliwiono...
i powinno być kwalifikowane jako rażące naruszenia prawa., W uzupełnieniu wniosku, strony wniosły o stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy ze względu...

IV SA/Po 639/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-04

wydana z rażącym naruszeniem prawa, które jest oczywiste, a decyzja pozostaje w oczywistej sprzeczności z niżej wskazanymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
zabudowanie i zagospodarowania analizowanego terenu., Wydanie decyzji bez wymaganych prawem w/w załączników Kolegium uznało za wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Gd 210/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-08

roku, nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako k.p.a.), B. R. i H. K. zarzuciły, iż ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa w oparciu o nieprawdziwe fakty...
' naruszeniu prawa., Kolegium nie stwierdziło, aby naruszenie przepisów dotyczących sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego miało charakter rażący, a nadto...

II OSK 298/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

się w zakresie celu, na który nastąpiło odrolnienie w starym planie. O rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, gdy na gruncie określonej regulacji możliwe są różne...
wykładnie, skuteczne postawienie zarzutu rażącego naruszenia prawa musi dotyczyć przepisu, którego treść nie budzi wątpliwości, a interpretacja nie wymaga sięgnięcia...

II SA/Po 772/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:, wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;, wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
[...] grudnia 2011 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. przepisami art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II SA/Po 1115/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-01

, przewidzianej do realizacji na działce nr 104/112- część, ark. 12, obręb K., położnej w P. przy ul. [...], z uwagi na wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Rażące naruszenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100