Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a P.p.s.a.). W myśl art. 149 § 2 P.p.s.a. sąd, w przypadku, o którym mowa...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa (brzmienie od 17 maja 2011 r.). Z kolei od 12 lipca 2011 r. przepis art. 149 P.p.s.a. w § 2 przewidywał możliwość orzeczenia przez sąd...

I SA/Kr 1256/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-04

., nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej określanej skrótem 'O.p.') z powodu rażącego naruszenia prawa, tj. art. 105 Kodeksu cywilnego. Naruszenie powołanego przepisu...
rażącego naruszenia prawa jest zatem bezzasadny., Na powyższe postanowienia Z. P. wniósł (zgodnie z zawartym w nich pouczeniem) skargi do Wojewódzkiego Sądu...

I FSK 1557/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-21

wniósł skargę kasacyjną na to postanowienie “z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego, przez niewłaściwe jego zastosowanie, godzącego w zasadę praworządności...
RP. Zdaniem strony pozbawienie jej prawa do obrony jej interesów poprzez sądową kontrolę decyzji administracyjnych było rażącym naruszeniem prawa., Naczelny Sąd...

I FSK 1556/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-21

wniósł skargę kasacyjną na to postanowienie “z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego, przez niewłaściwe jego zastosowanie, godzącego w zasadę praworządności...
RP. Zdaniem strony pozbawienie jej prawa do obrony jej interesów poprzez sądową kontrolę decyzji administracyjnych było rażącym naruszeniem prawa., Naczelny Sąd...

I FSK 1558/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-21

wniósł skargę kasacyjną na to postanowienie “z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego, przez niewłaściwe jego zastosowanie, godzącego w zasadę praworządności...
RP. Zdaniem strony pozbawienie jej prawa do obrony jej interesów poprzez sądową kontrolę decyzji administracyjnych było rażącym naruszeniem prawa., Naczelny Sąd...

VI SA/Wa 907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

[...] stycznia 2015 r. nr [...] w zakresie stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (w sprawie wniosku o wpis na listę...
[...] stycznia 2015 r. nr [...] w zakresie stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (w sprawie wniosku o wpis na listę...

II SA/Bk 1048/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-19

decyzją ostateczną, a wznowienie postępowania wobec decyzji nieostatecznej stanowi rażące naruszenie prawa i z mocy art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. skutkuje stwierdzeniem...
co jest równoznaczne z pominięciem strony i stanowi naruszenie procedury administracyjnej, w szczególności prawa do aktywnego udziału w sprawie. Tego rodzaju naruszenie stanowiłoby...

VI SA/Wa 2198/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-29

określonych w tych przepisach, w tym związanych z wyczerpaniem środków zaskarżenia, wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa oraz dochowaniem terminów w nich określonych...
naruszeniem prawa., Jak wynika z akt sprawy Krajowa Rada Biegłych Rewidentów skorzystała z tego trybu i podzielając w całości argumentację strony skarżącej uchyliła...

I SA/Ol 533/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-24

., Dostrzegając (zasadnie zresztą), rażące naruszenie prawa przez organ pierwszej instancji, polegające na niewłaściwym zastosowaniu art. 226 § 1 Ordynacji podatkowej, organ...
'[...]'. Stwierdzenie Dyrektora Izby Celnej, iż decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa nie korespondowało zatem z treścią rozstrzygnięcia, które zadecydowało...

II SAB/Ol 73/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-29

/ stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2/ orzekł o niewymierzaniu organowi grzywny; 3/ umorzył postępowanie sądowe w pozostałym...
związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie w powołanym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2013r., sygn. akt I OZ 1179/13...
1   Następne >   +2   5