Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

I SA 176/99 - Wyrok NSA z 1999-05-11

./, to także prawna niewadliwość procedur, według których doszło do uchwalenia statutu., Ocena, czy nastąpiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 Kpa, może być dokonana...
we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i akcentując, że 'w 1995 r. Prezes UKFiT co najmniej świadomie akceptował sytuację noszącą znamiona rażącego naruszenia prawa', czego...

I SA 1849/98 - Wyrok NSA z 2000-01-11

Polskich dokonane zostało bez rażącego naruszenia prawa ale wyłącznie to, iż zaskarżone decyzje nadzorcze są pod względem procesowym w stopniu znacznym wadliwe i winny...
. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, skutkującym stwierdzeniem jej nieważności. Uznając za niezbędne ustalenie stanu prawnego...

I SA 1241/94 - Wyrok NSA z 1995-06-19

majątku Towarzystwa Gimnastycznego S. w K.', uznając tę decyzję za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu swej decyzji z dnia 12 lutego 1993 r. Minister Spraw...
Miasta K. nie podważył żadnego z argumentów zawartych w uzasadnieniu decyzji z dnia 12 lutego 1993 r., wykazujących rażące naruszenie prawa przez Prezydium Wojewódzkiej...

II GSK 381/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

poprzez oparcie rozstrzygnięcia w zakresie braku rażącego naruszenia prawa zaskarżoną decyzją na zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy statutu PT. powstałego w 1990 r...
powstania tego stowarzyszenia oraz bezpodstawnie sugeruje istnienie związków z organizacją rozwiązaną, powinno zostać uznane za dokonane z rażącym naruszeniem prawa...

SA/Kr 1512/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-12-19

1991 r. o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały. Wojewoda K. rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 września 1991 r...
mogą być tylko 'istotne' naruszenia prawa. Brak konsultacji przedmiotowej uchwały nie jest błędem, dotykającym merytorycznej strony uchwały., W skardze wyrażono...

I SA 2035/93 - Wyrok NSA z 1995-03-18

rozwiązanego, mają zatem interes w wykazaniu, że decyzja z 1951 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
o takiej samej nazwie i siedzibie oraz o upaństwowieniu jego majątku. Zdaniem wnioskodawcy, decyzję tę wydano z naruszeniem prawa w postaci art. 72 pkt 1 rozporządzenia...

II SA/Lu 347/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

(...) o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały', Postępowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, w wyniku...
, oznacza de facto pominięcie przedłożenia projektu aktu prawnego do zaopiniowania, co skutkuje rażącym naruszeniem prawa, powodującym nieważność uchwały., W świetle...

III RN 155/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-01-14

one wydane z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 i pkt 5 Kpa/. Bowiem z przepisów ustawy rewindykacyjnej wynika wprawdzie, że Skarb Państwa reprezentowany...
od powyższego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 1998 r. /I SA 1429/97/ zarzucając mu rażące naruszenie prawa, a w szczególności...

III RN 58/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-10-08

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 1997 r., zarzucając mu rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 33 ust. 2 ustawy o NSA...
stanowi rażące naruszenie prawa przez błędną jego wykładnię, mającą wpływ na wynik sprawy', a ponadto, że 'Utrwalenie się błędnej wykładni interpretacji art. 33 ust. 2...

II SA 1128/99 - Wyrok NSA z 2000-08-03

Wydziału Społeczno-Politycznego L. SP. S IV-4/22/49 z 21 kwietnia 1950 r. o rozwiązaniu naszego Związku, albowiem została ona podjęta z rażącym naruszeniem prawa...
, a jednocześnie bez podstawy prawnej (...)'. W uzasadnieniu żądania Związek podał, że decyzja z dnia 21 kwietnia 1950 r. 'była i jest rażącym naruszeniem prawa' oraz działaniem...
1   Następne >   +2   4