Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

II OSK 2180/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

, że w ogóle miało miejsce) nie daje podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały, gdyż naruszenie to nie stanowi istotnego lub rażącego naruszenia prawa. W ocenie Sądu...
jako istotnego, bądź też rażącego naruszenia prawa skutkującego koniecznością uchylenia uchwały, jako niezgodnej z prawem., W odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewoda Lubelski...

III SA/Lu 273/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-20

w żadnym razie nie może skutkować nieważnością uchwały, gdyż nie wystąpiło istotne lub rażące naruszenia prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje...
istotnego lub rażącego naruszenia prawa. W ocenie Sądu ten zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Przepis art. 91 ustawy o samorządzie gminnym jednoznacznie wskazuje, że podstawą...

II SA/Op 513/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

lub o uchylenie w całości zaskarżonego zarządzenia zastępczego., Skarżąca zarzuciła, że zaskarżony akt jako wydany z rażącym naruszeniem prawa budzi jej uzasadniony sprzeciw...
nieważności zaskarżonego aktu z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 24 f ust. 1 i art. 24 f ust. 1 a w związku z art. 98 a ustawy o samorządzie gminnym...

III SA/Wr 289/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-18

wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, jako podjętą z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie skarżącego, zaskarżona uchwała została...
O. do usunięcia naruszenia prawa. W ocenie Radnego podjęcie przez Radę Miasta O. kwestionowanej uchwały odbyło się z naruszeniem prawa., Rada Miasta O. w stanowisku z dnia...

II SA/Bk 241/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-08

administracyjnego na powyższe zarządzenie zastępcze wywiodła Rada Miejska w S. Zarządzeniu zarzuciła rażące naruszenie prawa poprzez błędną wykładnię przepisu art. 24 'f' ust...
T. G., Sąd stoi na stanowisku, że skarżone zarządzenie zastępcze wydane zostało bez naruszenia powołanych wyżej norm prawa. Bezspornym jest, że radny T. G. pełni funkcję...

II OSK 215/13 - Wyrok NSA z 2013-03-19

miesięcy. Uchwałę wydano z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na przekroczenie ustawowego terminu do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w przypadku zachodzenia przesłanki...
w Gdańsku na powyższą uchwałę S. K. wniósł o stwierdzenie jej nieważności, względnie stwierdzenie, że została wydana z naruszeniem prawa. Wskazał na brak podstaw prawnych...

II SA/Ol 576/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

poczynienia ustaleń faktycznych kluczowych w sprawie;, 2. rażące naruszenie przepisów prawa, tj. art. 24f ust. 1 i ust. 2 u.s.g. oraz art. 383 § 1 pkt. 5 K.w. w zw...
;, 3. rażące naruszenie przepisów prawa tj. art. 2, art. 7, art. 32 ust.3, art. 171 Konstytucji:, - poprzez pozbawienie skarżącej prawa do zajęcia stanowiska, do obrony...

VIII SA/Wa 247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

w całości i stwierdzenie, że zaskarżona uchwała podjęta została z rażącym naruszeniem przepisów prawa a w razie nieuwzględnienia powyższego wniosku o stwierdzenie...
sprawy, działanie z przekroczeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa i w rezultacie rażące wręcz naruszenie zasady pogłębiania zaufania do działań Rady Powiatu...

VIII SA/Wa 541/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-14

administracyjny., Z uwagi na powyższe wnosi o uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że zaskarżone postanowienie podjęte zostało z rażącym naruszeniem przepisów prawa ewentualnie...
ze zm. dalej jako kodeks wyborczy) stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu G. M. F. D. w okręgu wyborczym nr [...], z listy nr [...]-[...] wskutek utraty prawa...

II SA/Po 190/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-21

w celu obejścia prawa oraz z rażącym naruszeniem zasad współżycia społecznego. Nieważność, o której mowa w art. 58 kc, jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, że czynność...
należy uznać, że skarżący utracił z mocy prawa mandat radnego Rady Miejskiej we W. wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności...
1   Następne >   2