Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

IV SA/Po 238/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-14

z [...] sierpnia 2015 r. nr [...] odmówiło stwierdzenia nieważności ww. decyzji Dyrektora [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej. SKO wskazało, że rażące naruszenie prawa...
tego naruszenia powoduje, że owa decyzja nie może zostać zaakceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Gd 693/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-13

odwoławczym, które jednak w niniejszej sprawie - wobec braku odwołania strony - nie toczyło się. Uchybienie to nie stanowi jednak rażącego naruszenia prawa. Nie narusza...
uznając, że decyzja Wójta Gminy nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wnioskodawcy stwierdzili, że Kolegium ustaliło, iż Wójt Gminy dopuścił...

I GSK 557/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w O. z [...] lipca 2012 r. Jako podstawę wniosku podał rażące naruszenie prawa, to jest: 1) art. 145 § 2 ustawy z 29 sierpnia...
decyzji z [...] lipca 2012 r. W uzasadnieniu stwierdził, że w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa, które skarżąca upatrywała w wydaniu decyzji pomimo upływu...

I GSK 560/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

2013 r. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w O. z [...] lipca 2012 r. Jako podstawę wniosku podał rażące naruszenie prawa, to jest: 1...
. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji z [...] lipca 2012 r. W uzasadnieniu stwierdził, że w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa, które skarżąca...

II SA/Gd 694/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-13

. 21 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a tym samym wydał decyzję z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z dnia 8 sierpnia 2012 roku, nr [...], wydaną...
) w decyzji z dnia 11 lutego 2010 roku. Kolegium stwierdziło również, że uchybienie stwierdzone w decyzji organu I instancji nie stanowi rażącego naruszenia prawa., Kolegium...

II SA/Ol 445/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-12

tego wskazanego przepisu w różnych kierunkach brak jest podstaw do stwierdzenia istnienia rażącego naruszenia prawa., Wnioskiem z dnia '[...]' B. M. zwróciła...
rozstrzygnięcie Kolegium wyjaśniło, że naruszenie prawa ma charakter rażący w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., gdy treść decyzji w oczywisty i bezsporny...

II SA/Po 266/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-20

ze względu na rażące naruszenie prawa., Zarówno w judykaturze, jak i w doktrynie akcentuje się, że pojęcie 'rażące naruszenie prawa' jest niedookreślone. Przy interpretacji...
nie publik.) w którym wskazano, że o rażącym naruszeniu prawa decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony...

II SA/Wr 573/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-27

decyzję kolegium wydaną wcześniej w tej sprawie, wynika, że doszło do rażącego naruszenia prawa przez organ administracji. Tymczasem kolegium 'nie wgłębiło się w istotę...
. we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny nie dokonał klasyfikacji żadnego z wymienionych wyżej uchybień jako 'rażącego naruszenia prawa' z art...

II OSK 2300/11 - Wyrok NSA z 2013-03-27

kategorii obiektów budowlanych. Wyjaśnił przy tym, że rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., oznacza wadliwość aktu administracyjnego...
przyjęcie, że są przesłanki do stwierdzenia nieważności postanowienia o ustaleniu opłaty legalizacyjnej, jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, to jest art. 49 ust...

II SA/Bd 414/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-09-08

prawa. Organ wyjaśnił, iż rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu nie pozostawiającego wątpliwości co do jego rozumienia, a więc wyraźnego...
w trybie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, a więc w oparciu o przesłankę rażącego naruszenia prawa., W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie decyzja w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   27