Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Łd 878/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-12

J. G. wskazał na wadę kwalifikowaną z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tzn. na rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji Samorządowego Kolegium...
nie występują. W złożonym i skonkretyzowanym wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, a także w złożonym odwołaniu, J. G. postawił zarzut rażącego naruszenia prawa z art...

I SA/Łd 876/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-03

Ordynacji podatkowej, tzn. na rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego., Postanowieniem z [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
o stwierdzenie nieważności decyzji, a także w złożonym odwołaniu, J. G. postawił zarzut rażącego naruszenia prawa z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu...

I SA/Rz 516/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-24

w niniejszej sprawie zaskarżona decyzja wydana została, z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Stosownie bowiem do treści art. 223...
nie była możliwa, co jednak błędnie uczynił organ odwoławczy rozpoznając merytorycznie odwołanie W. J., W orzecznictwie wskazuje się, iż rażące naruszenie prawa...

I SA/Bk 192/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-19

w zaskarżonej części Prokurator zarzucił:, 1) rażące naruszenie prawa, tj. art. 19 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn...
, aby nie budziło wątpliwości, na kogo ten obowiązek został nałożony;, 2) rażące naruszenie prawa, tj. art. 19 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca...

I SA/Łd 671/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. W skardze tej zarzucił rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Podkreślić przy tym należy...

III SA/Po 713/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-04

istotne, rażące naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:, - art. 15 ust. 2 i ust. 2b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r...
ustaw, ponieważ jest to traktowane jako rażące naruszenie prawa., Ponadto Rada Gminy stwierdziła, że nie kwestionuje, iż organy podatkowe nie mogą ograniczać sposobów...

III SA/Wa 1565/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-19

od wyroku wydanego w jego sprawie., W ocenie Skarżącego, wyrok z 20 grudnia 2004 r. został wydany z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności art. 15 ust. 1 ustawy...
kwietnia 2006 r., II OSK 689/05, Lex 209431)., Ponadto Sąd zauważa, iż zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego oraz procesowego, podnoszone przez Skarżącego w piśmie...

III SA/Wa 1564/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

stanie prawnym i faktycznym, zupełnie odmiennych od wyroku wydanego w jego sprawie. W ocenie Skarżącego, wyrok z 12 lipca 2005 r. został wydany z rażącym naruszeniem prawa...
z 14 września 2009 r. Skarżący A. R., powołując się na art. 270 w zw. z art. 273 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Łd 684/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-18

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przez Prokuratora Rejonowego B., który wniósł o stwierdzenie jej nieważności, zarzucając rażące naruszenie prawa tj.: art. 19 pkt...
była przedmiotem kontroli Wojewody [...], który nie stwierdził naruszenia prawa. Ponadto art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 u.p.o.l. daje radom gmin możliwość zarządzenia poboru...

I SA/Łd 1027/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-10

. Nie musi natomiast przybrać postaci rażącego naruszenia prawa., Powyższą uwagę o charakterze ogólnym należy odnieść do rozpoznawanej sprawy, w której sąd nie stwierdził istotnego...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zmianami; dalej 'p.p.s.a.') jest każde istotne naruszenie prawa - Prawo...
1   Następne >   +2   5