Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

FSK 2120/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-20

naruszeniem prawa. Natomiast rażące naruszenie prawa zachodzi jedynie wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem zawartym...
w decyzji. Nie stanowi rażącego naruszenie prawa odmienna interpretacja przepisów prawa i dokonana ocena zdarzenia. Izba Skarbowa zaakcentowała, że uruchomienie nadzwyczajnego...

I FSK 1817/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-22

w określonym terminie, ale także na rozstrzygnięciu o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa albo nie miały...
takiego charakteru. Określenie, zatem czy bezczynność lub przewlekłość postępowania miała miejsce (czy nie miała miejsca) z rażącym naruszeniem prawa nie ma charakteru...

I OSK 1627/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-29

. stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 3. oddalił skargę w pozostałej części...
I instancji uznał, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). Sąd podkreślił...

I OSK 380/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

ustalenia, czy dana decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa w indywidualnych sprawach dotyczy prawa procesowego...
ustawy sprawia, iż decyzja winna być uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa materialnego, co uzasadnia żądanie stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 § 1...

II OSK 1262/09 - Postanowienie NSA z 2010-08-03

formalnych wniosku, to z rażącym naruszeniem prawa procesowego wystąpiło w charakterze organu odwoławczego i utrzymało w mocy decyzję, co do której nie został złożony...
. naruszenie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy przy braku lub niewykazaniu przesłanki rażącego naruszenia prawa...

I OSK 381/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

oficerowi stosunku służbowego nie występują., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji...
wypowiedzenie mu stosunku służbowego, to decyzja w tym przedmiocie powinna być uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa materialnego art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Naczelny Sąd...

I OSK 2625/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

(pkt II); stwierdził, że bezczynność Prokuratora Okręgowego [...] w zakresie opisanym w pkt I wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III); odstąpił...
rażącego naruszenia prawa należy uznać za powierzchowną. Zdaniem skarżącej kasacyjnie również odstąpienie od wymierzenia Prokuratorowi Okręgowemu [...] kary jest sprzeczne...

I OSK 737/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

publicznej obowiązek nie tylko stwierdzenia niewątpliwego naruszenia prawa mającego istotny wpływ na wynik sprawy, ale również wykazania, że było to rażące naruszenie prawa. Sąd...
[...] wykaz [...]) nie nosi cech rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Od powyższego wyroku w ustawowym terminie pełnomocnika skarżących wniósł...

I SA/Wa 304/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

z rażącym naruszeniem prawa postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić skarżącym B. N. i I. K[...] solidarnie wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto...
[...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa., W dniu 23 sierpnia 2013 r. (data wpływu do Sądu) od powyższego...

I OSK 1617/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) oraz w pkt 3 zasądził od Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz...
., Jednocześnie Sąd uznał, że stwierdzona bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku, 'w części, w jakiej Sąd nie uwzględnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   18