Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 2772/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

jako: 'O.p.' poprzez uznanie, że decyzja objęta wnioskiem nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy analiza sytuacji faktycznej i prawnej będącej...
, że wydając decyzję ostateczną nie dopuszczono się rażącego naruszenia prawa. Nie zachodzi więc podstawa prawna do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej przewidziana...

III FSK 3095/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

' poprzez uznanie, że decyzja objęta wnioskiem nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy analiza sytuacji faktycznej i prawnej będącej przedmiotem...
decyzję ostateczną nie dopuszczono się rażącego naruszenia prawa. Nie zachodzi więc podstawa prawna do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej przewidziana w art. 247 § 1...

III FSK 2773/21 - Wyrok NSA z 2022-09-21

., poz. 1325 ze zm.) - dalej jako: 'O.p.' poprzez uznanie, że decyzja objęta wnioskiem nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy analiza sytuacji...
za organem podatkowym, że wydając decyzję ostateczną nie dopuszczono się rażącego naruszenia prawa. Nie zachodzi więc podstawa prawna do stwierdzenia nieważności decyzji...

III FSK 1407/21 - Wyrok NSA z 2022-12-13

, art. 17a oraz art. 18a O.p., poprzez oddalenie skargi i odmowę stwierdzenia nieważności wydanej z rażącym naruszeniem prawa decyzji Dyrektora IAS, która utrzymywała...
prawa, powodujące konieczność stwierdzenia nieważności wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. z naruszeniem art. 247 § 1 pkt 1 O.p., decyzji Dyrektora IAS utrzymującej...

I SA/Kr 302/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

naruszenia prawa' użyte w art. 234 Ordynacji podatkowej ma szerszy zakres od pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' stanowiącego podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji...
podatkowej jako 'rażące naruszenie prawa'. Organ nie dokonał natomiast żadnej zmiany w zakresie wysokości zaległości, za którą skarżący ponosi odpowiedzialność., Organ...

III FSK 1006/21 - Wyrok NSA z 2022-10-12

Skarbowej w Białymstoku, pomimo że decyzje organów podatkowych obu instancji zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organy podatkowe nie przeprowadziły jednego...
p.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 O.p. Autor skargi kasacyjnej upatruje rażącego naruszenia prawa, gdyż organy podatkowe nie przeprowadziły jednego postępowania w sprawie...

III FSK 4714/21 - Wyrok NSA z 2022-02-01

Skarżący, w tym m.in. dowodu z przesłuchania świadków i opinii biegłego, co doprowadziło do niepełnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy;, - rażące naruszenie prawa...
pierwszej instancji i umorzenie postępowania, względnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzucił naruszenie przepisów prawa procesowego i materialnego tj...

I SA/Rz 449/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-06

- przez co skarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 O.p., W związku z powyższym wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji...
., W skardze zarzucił naruszenie prawa materialnego, a to art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo...

III FSK 111/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

pierwszej instancji obarczona jest wadą kwalifikowaną w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 O.p., skutkującą jej nieważnością (została wydana z rażącym naruszeniem prawa), a decyzja...
wraz ze Spółką za zaległości mające charakter sankcji administracyjnej lub sankcji podatkowej;, II. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik...

III FSK 452/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 234 in fine o.p., tj. w sprawie można mówić o rażącym naruszeniu prawa. Pełnomocnik powtarza natomiast tutaj twierdzenia...
'), zarzucił naruszenie:, 1) przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:, - art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 3 § 1 i § 2...
1   Następne >   +2   +5   7