Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Gl 1875/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-14

strona wskazała na rażące naruszenie prawa poprzez nałożenie obowiązku nasadzenia 50 drzew w konkretnym gatunku, wieku i stanie. Zdaniem strony nałożenie tak sprecyzowanego...
z [...] r. SKO w B. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji nr. [...] z [...] r. Organ uznał, że decyzja nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa. Podkreślił...

II SA/Wr 366/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

, czyli stwierdzenia nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Kolegium zaznaczyło, że rażące naruszenie prawa w myśl art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa w postaci niezastosowania normy prawa powszechnie obowiązującego której źródłem był Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania...

II OSK 2216/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

Stowarzyszenia wskazane decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa materialnego i procesowego, tj.:, 1. art. 24 ust. 2 pkt 3) i art. 24 ust. 1-1b ustawy z dnia 16...
w demokratycznym państwie prawa;, 6. rażące naruszenie zasady ogólnej prawdy materialnej w postępowaniu administracyjnym (art. 7 K.p.a.) i jej gwarancji, poprzez brak...

II SAB/Wr 28/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-05

. stwierdza, że postępowanie było prowadzone w sposób przewlekły, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości...
postępowania;, 2) stwierdzenie na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a., że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3...

II SA/Wr 531/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

decyzja Prezydenta W. w zakresie naliczenia opłaty za usunięcie drzew nie jest dotknięta kwalifikowaną wadą - rażącego naruszenia prawa, jak również błędne przyjęcie...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 4) została skierowana do osoby...

II SA/Gd 333/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-23

nad rosnącymi na jego nieruchomości drzewami. Zaznaczyło przy tym, że nie stanowi o rażącym naruszeniu prawa przyjęcie jednej z rozbieżnych wykładni przepisu prawa...
. Błędnej wykładni przepisów lub nieodpowiedniego ich zastosowania nie można bowiem bezwarunkowo utożsamiać z pojęciem rażącego naruszenia prawa., Kolegium stwierdziło nadto...

II SA/Bk 709/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-23

na wydanie decyzji w tym zakresie z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.o.g.r.l. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
i budynków - to sam fakt rozbieżności w interpretacji co do zakresu związania organu zapisami ewidencji świadczy o braku rażącego naruszenia prawa (interpretacja...

II SAB/Gd 109/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-27

, że bezczynność Burmistrza M. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny, 4. zasądza od Burmistrza M. na rzecz...
sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec...

II SA/Lu 94/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-05

się dopiero na mocy postanowienia sądu powszechnego z dnia 20 września 2012 r., nie można uznać, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Z akt...
z mocy prawa., W rozpoznawanej sprawie skarżąca, domagając się stwierdzenia nieważności wspomnianej decyzji organu pierwszej instancji wskazała na rażące naruszenie prawa...

II SA/Wr 621/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

., zarzucając jej rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przez jego niezastosowanie...
wydanej z rażącym naruszeniem prawa w postaci niezastosowania normy prawa powszechnie obowiązującego, której źródłem był Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   51