Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 86/16 - Wyrok NSA z 2016-08-18

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 maja 2014 r. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie w pozostałym zakresie...
w Warszawie w wyroku z dnia 8 września 2015 r. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie w pozostałym zakresie...

III OSK 1421/21 - Wyrok NSA z 2022-05-25

, jest zatem kwalifikowane jako rażące naruszenie prawa. Zdaniem Sądu nie sposób uznać, że skoro skarżący wyraził dostatecznie jasno swoją wolę co do przynależności...
rozbieżności w orzecznictwie nie można wywodzić o rażącym naruszeniu prawa w myśl art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a., Ponadto R. O. zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj...

II SA/Wa 2226/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

informacyjnych, stwierdził nieważność decyzji administracyjnej z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] z uwagi na rażące naruszenie prawa., W uzasadnieniu przedmiotowej...
jest okoliczność, iż zaskarżona decyzja została wydana przez Prezesa Urzędu z rażącym naruszeniem prawa art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a., tj. z naruszeniem przepisu art. 58...

II SAB/Wa 282/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-18

miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) przyznaje od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na rzecz skarżącego R. S. sumę pieniężną w kwocie 5.000 (słownie: pięć...
postępowania przez Prezesa UODO nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie trzecim oddalił skargę w pozostałym zakresie; a w punkcie czwartym zasądził...

III OSK 3511/21 - Wyrok NSA z 2022-07-12

wniosku z [...] 2017 r.: stwierdził, że przewlekłe prowadzenia postępowania przez organ miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznał od organu na rzecz...
2 stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszenia prawa; w punkcie 3 oddalił skargę w pozostałym zakresie; a w 4...

II SAB/Wa 262/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

organu nie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kwotę 200 (słownie...
. orzeczenie, że bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, nawet mimo ewentualnej podstawy do umorzenia postępowania...

I OSK 1033/15 - Wyrok NSA z 2015-12-15

zarzutu, że pozostaje w bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Podejmował bowiem czynności mające na celu zgromadzenie materiału dowodowego. Pismami z dnia...
organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1 sentencji). Wskazując na podstawę naruszenia przepisów postępowania mającego istotny wpływ na wynik sprawy...

I OSK 1681/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywnę w wysokości 3000 zł (trzech tysięcy złotych)., Sąd I instancji orzekał...
w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył organowi grzywnę w wysokości 3000 zł (trzech...

I OSK 1718/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

się przewlekłego prowadzenia postępowania, w punkcie drugim stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie trzecim oddalił...
zaskarżając ten wyrok w części stwierdzającej, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz w części oddalającej skargę w pozostałym...

II SAB/Wa 189/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

w przedmiocie przetwarzania danych osobowych stwierdza, że bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierza organowi...
2013 r., a decyzję wydał po wniesieniu skargi. Jednak zdaniem tego Sądu nie można organowi postawić zarzutu, że pozostaje w bezczynności z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   37