Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

VII SAB/Wa 14/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala skargę w pozostałej części, IV. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa...
, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa;, przyznanie od organu na rzecz Skarżącej sumy pieniężnej o której mowa w art. 149 §2 p.p.s.a., zasądzenie...

II SAB/Kr 179/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-18

się bezczynności, III. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na rzecz P...
rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wr 332/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-24

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania Dolnośląskiego...
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Spór w sprawie sprowadza się do oceny, czy organ administracji pozostawał w sprawie bezczynny oraz jak nakreślić granice...

II OSK 2338/20 - Wyrok NSA z 2021-01-22

na rażące naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności zapadłych decyzji w trybie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., 2) art. 106 § 3 p.p.s.a. poprzez zaniechanie...
skargi, a co rzeczone postanowienie czyniło wadliwym w stopniu istotnym, nadto oddalenie skargi pomimo ewidentnie rażącego naruszenia prawa przez organ I instancji...

VII SA/Wa 1836/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-07

, który czynił ją niewykonalną, a dodatkowo wydaną z rażącym naruszeniem prawa przy jednoczesnej odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej...
października 2011 r., sygn. akt: II GSK 1056/10), w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

II SO/Go 4/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-24

tej skargi miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto wniósł o zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów, w tym opłaty od skargi, opłaty skarbowej...
wykonania wyroku miał miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Łagodne środki prawne okazały się nieskuteczne., W odpowiedzi na wniosek organ wniósł o jego oddalenie...

VII SA/Wa 1408/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

nie stanowi rażącego naruszenia prawa w myśl art. 156 § 1 k.p.a., lecz jedynie może uzasadniać wznowienie postępowania w sprawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a....
terenu stanowi przesłankę do zastosowania trybu wznowieniowego, nie można tego samego uchybienia uznawać za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

VII SA/Wa 1743/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

, trudniejszym zadaniem jest przekonanie Sądu, że doszło do rażącego, tj. kwalifikowanego naruszenia prawa., Uwzględniając zakres i sposób kontroli zaskarżonego aktu...
nr [...] miało miejsce rażące naruszenia prawa. Gdyby tak się stało, Sąd musiałby taką kwalifikowaną wadę zarządzenia nr [...] wziąć pod uwagę oceniając skargę na zarządzenie...

I SA/Wa 2086/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-16

w decyzji organu I instancji rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 kwietnia 1986 roku, II...
nieorzekania na niekorzyść strony, stanowi naruszenie przepisu art. 139 k.p.a. Naruszenie zakazu reformationis in peius stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mówi przepis art...

IV SA/Wr 96/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-13

i art. 107 k.p.a., Od decyzji z dnia 10 marca 2011 r. odwołanie złożyło Stowarzyszenie '[...] z siedzibą we W., zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, tj...
jest dotknięta jedną z wad wyliczonych w art. 156 § 1 k.p.a. może jedynie uchylić i zmienić decyzję (np. w razie rażącego naruszenia prawa) lub też uchylić decyzję i umorzyć...
1   Następne >   +2   5