Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II OSK 2200/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

uwarunkowaniach zgody na realizację powyższej inwestycji wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko...
nieważności, akcentując przede wszystkim, iż decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa tj. z rażącym naruszeniem procedury...

II SA/Wr 765/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-15

W przypadku wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa strona powinna wykazać, że treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej...
z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją...

II SA/Sz 173/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-07

z rażącym naruszeniem prawa, tj:, 1) art. 33 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...
realizacji przedsięwzięcia, zatem przed upływem terminu na składanie uwag i wniosków, co w ocenie Stowarzyszenia oznacza, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

II OSK 1166/14 - Wyrok NSA z 2014-10-21

sądowoadministracyjne; 2. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądził od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na rzecz...
o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa albo nie miało charakteru rażącego. Jak Sąd wskazał, użycie...

II SA/Łd 172/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

, w sytuacji gdy zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. z rażącym naruszeniem procedury zawartej...
nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie pozwalają na stwierdzenie, iż wydanie ww. rozstrzygnięcia nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Organ nadto...

II SA/Wr 550/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-04

[...] r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, a nadto naruszenie art. 7, art. 8, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., Zdaniem Spółki należało poddać w wątpliwość...
, gdyż nie ma charakteru rażącego. Przywołując orzecznictwo sądowe strona wskazała, że o rażącym naruszeniu prawa decydują występujące łącznie trzy przesłanki: oczywistość...

II SA/Kr 305/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-22

z naruszeniem przepisów o właściwości i z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 1 i pkt 2 K.p.a.)., Końcowo Gmina podniosła również zarzut naruszenia art. 10 K.p.a....
czy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, z naruszeniem przepisów o właściwości oraz czy decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania, a jej niewykonalność...

IV SA/Wa 335/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, tj. wydana została z rażącym naruszeniem prawa. W przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania przesłanki negatywne wskazane w art. 156 § 2...
z rażącym naruszeniem prawa bezwzględnie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji bez względu na czas jaki upłynął od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. Natomiast na mocy...

IV SA/Wa 337/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

jej nieważności. Decyzja obarczona jest wadą nieważnościową wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, tj. wydana została z rażącym naruszeniem prawa. W przedmiotowej sprawie...
w § 1 przytoczonego przepisu., Stwierdzenie wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa bezwzględnie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji bez względu na czas jaki...

II OSK 2248/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższej inwestycji wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania...
wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa, tj. z rażącym naruszeniem procedury zawartej w ustawie z dnia 3 października 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100