Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

III SA/Łd 1022/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-09

odwołanie. Druga decyzja została zatem, zdaniem Sądu wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art.156 § 1 pkt 2 k.p.a. Organ odwoławczy nie dostrzegł tej kwalifikowanej...
Utrzymanie natomiast w mocy przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji, wydanej z rażącym naruszeniem prawa, oznacza, że organ II instancji również dopuścił się rażącego...

II SA/Wa 966/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

administracyjnymi,, - brak stwierdzenia w decyzji, że działania i przewlekłe postępowanie [...] Kuratora Oświaty było prowadzone z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa'. Zdaniem skarżących decyzja [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] kwietnia 2015 r. nie zawiera...

I OSK 663/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

, że decyzja Burmistrza wydana została bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nowym i samodzielnym...
postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy nastąpiło m.in. rażące naruszenie prawa, czy też naruszenie zwykłe. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...

I OSK 950/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nowym i samodzielnym postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy nastąpiło m.in. rażące naruszenie...
prawa, czy też naruszenie zwykłe. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji, stanowi kwalifikowaną...

IV SA/Wr 422/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

z tym dniem uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego., Uzasadniając stanowisko zawarte w decyzji nieważnościowej Prezydent stwierdził, że rażące naruszenie prawa...
. Organ odwoławczy stwierdził więc, że doszło do rażącego naruszenia prawa ze względu na zastosowanie niewłaściwego przepisu do istniejącego stanu faktycznego., Jednocześnie...

I OSK 949/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

w przepis art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., ponieważ, w świetle przytoczonego orzecznictwa, o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić w sytuacji błędnej interpretacji przepisów...
podstawowej, uznając, że została ona wydana bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 902/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

wskazał, że zakwestionowana decyzja nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa z uwagi na brak oczywistej i bezspornej sprzeczności pomiędzy tą decyzją...
wskazał, że wskazane przez stronę naruszenia nie mają charakteru rażącego naruszenia prawa i tym samym nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Wr 93/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-28

została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W takim wypadku organ jest zobowiązany wskazać w sposób wyraźny wady decyzji, które powodują jej nieważność...
, czyli nie tylko jakie konkretne przepisy zostały naruszone, ale również co zdaniem organu powoduje, że naruszenie prawa należy uznać za rażące. Konieczne jest także, by stwierdzone...

I OSK 664/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

w sprawie przepis art. 156 § 1 pkt 2 kpa, ponieważ - w świetle orzecznictwa sądowego - o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić w sytuacji błędnej interpretacji...
, uznając, że decyzja ta wydana została bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa). W takiej sytuacji Sąd wskazał na konieczność ustalenia...

II SA/Wa 1416/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

. o nadaniu J. Z. stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego została wydana z rażącym naruszeniem prawa, określonego w art. 9b ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela...
decyzji, która:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100