Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 2901/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w szczególności, iż w przedmiotowej sprawie doszło do błędnej wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa'. Przesłanka ta inną...
co do wykładni przepisów prawa stanowiących podstawę decyzji wydanych w postępowaniu zwykłym spowodowało, że ww. decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Ponownie...

IV SA/Po 491/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

, iż rzeczona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wydana wbrew oczywistemu przepisowi dotyczącemu zasad dokonywania podziału nieruchomości, tym samym decyzja...
się na działce nr [...]/[...], a w większej części na działce nr [...]/[...]. Tak więc decyzja z dnia [...].11.2003 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt...

I SA/Wa 1879/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

administrację publiczną na rzecz Powiatu W., stanowi, zdaniem Marszałka Województwa [...], rażące naruszenie prawa., Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
1999 r., bowiem decyzja ta nie wyczerpuje w żaden sposób przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa., Zdaniem organu, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...

I OSK 2399/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

powyższego odwołania i że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2)., W pozostałym zakresie WSA w Warszawie skargę oddalił (pkt 3)., Wyrok ten został wydany...
, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, o zobowiązanie organu do wydania decyzji w sprawie w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia organowi...

I OSK 2341/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Pruszkowskiego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Starosty Pruszkowskiego solidarnie na rzecz...
wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w dniu 22 kwietnia 2013...

I OSK 2823/18 - Wyrok NSA z 2020-12-18

k.p.a. oraz stwierdził, że nie zachodzą także podstawy do uznania, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania odszkodowania., Odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu kwestionowanego orzeczenia, Minister przytoczył...

I OSK 2256/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

stanowiska, zaś brak udziału pozostałych spadkobierców nie stanowił rażącego naruszenia prawa, ponieważ niezależnie od przedstawionego przez nich stanowiska wywłaszczenie...
z [...] września 1954 r. stwierdzając, iż nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. Sama wykonalność kontrolowanego orzeczenia nie budzi wątpliwości...

I OSK 2725/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

biegłych na rozprawie, nie mogą być oceniane w kategoriach rażącego naruszenia prawa, tym bardziej, gdy brak jest jednoznacznego dowodu wskazującego na kwestionowanie...
, a nie na własność. W ocenie Ministra, prawidłowo Wojewoda Pomorski nie stwierdził, aby doszło do rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji odszkodowawczej...

I OSK 516/09 - Wyrok NSA z 2009-12-07

nieważności powyższej decyzji wskazując, że stosownie do art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a. przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji jest rażące naruszenie prawa...
w powołanej uchwale stanowi wykładnię - interpretację przepisu prawa, zaś dokonanie przez organ wykładni sprzecznej z uchwałą nie stanowi rażącego naruszenia prawa., Następnie...

I OSK 2549/17 - Wyrok NSA z 2019-07-25

administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Badając istnienie przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji zasadne...
. Komentarz', Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, str. 729-730). W judykaturze sądów administracyjnych przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100