Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 182/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

ochronie środowiska. Tym samym organ wojewódzki stwierdził, że weryfikowana w sprawie decyzja została wydana z rażącym naruszeniem art. 59 ust. 4 Prawa Budowlanego...
dla miasta [...] udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektu szklarnianego została wydana z rażącym naruszeniem art. 59 ust. 4 Prawa budowlanego., Po rozpatrzeniu odwołania...

VII SA/Wa 296/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

., Powyższe uchybienie, jako ewidentne i bezsprzeczne, organ uznał za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Skutki powyższego uchybienia, w postaci...
[...] września 2013 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego w zw. z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r...

VII SA/Wa 1172/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

prawa. Wskazał - organ drugiej instancji ponownie rozpoznając sprawę oceni czy ww. decyzja jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa., Uzasadniając, podjętą po wyroku...
uzasadniających stwierdzenie nieważności określonego rozstrzygnięcia jest - zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. - wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Rażące...

VII SA/Wa 2500/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

. Po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie, [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został...

VII SA/Wa 901/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W sposób rażący został naruszony przepis art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca...
wynikają z błędów pisarskich. Faktyczna długość obiektu jest zgodna z zaprojektowaną. Tym samym w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę...

VII SA/Wa 1074/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

nieważności decyzji, która została obarczona jedną z wad wymienionych w tym przepisie. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują łącznie...
trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze skutki, które wywołuje decyzja. Rażące...

VII SA/Wa 766/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

w [...] z [...] stycznia 2008 r. nr [...], podnosząc, że akt ten został wydany z rażącym naruszeniem prawa., Kwestionowaną decyzją, PINB w [...], na podstawie art. 51 ust. 1...
, że weryfikowana decyzja PINB w [...] z [...] stycznia 2008 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego. Zastosowania jednej z interpretacji niejednoznacznych...

VII SA/Wa 1578/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

nr [...] , gm. [...] w zakreślonym terminie., Organ przedstawił zasady postępowania nieważnościowego i wyjaśnił pojęcie rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art...
., [...] i [...] wnieśli o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z [...].04.2011 r., wskazując na wadę, określoną w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, tj. rażącego naruszenia art. 67 Prawa...

VII SA/Wa 1534/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

w mocy zaskarżoną przez- I. F. decyzję [...] WINB nr [...], stwierdzając jednak, że decyzja PINB dla [...] nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
decyzji w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wydanie natomiast takiej decyzji stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. Organ...

II OSK 1124/07 - Wyrok NSA z 2008-10-14

administracyjnego oraz art. 57 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, jednakże nie mają one charakteru rażącego naruszenia prawa. Nie stanowi rażącego naruszenia prawa również to, że inwestor...
składającego wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji powołanych powyżej przepisów ustawy - Prawo budowlane nie jest rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100