Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 50/14 - Wyrok NSA z 2014-09-18

Dziekana Wydziału [...] w udzieleniu informacji publicznej, w pkt 1 stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w pkt 2 orzekł...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zdanie drugie P.p.s.a.) oraz w zakresie wymierzenia organowi grzywny z tego tytułu...

II SA/Łd 518/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-12

SAB/Łd 117/18; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza...
wykonania prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,, 2. stwierdzenie, że bezczynność ta ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. wymierzenie...

II SAB/Łd 131/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-10

terminu do udzielenia informacji publicznej, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, 3. zasądza od Wójta Gminy R. na rzecz...
, że podjęcie czynności materialno - technicznej po wniesieniu skargi nie zwalnia sądu od rozstrzygnięcia, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Łd 173/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-23

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) odrzuca skargę w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3) wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...
, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - przyznanie od organu na rzecz strony sumy pieniężnej zgodnie z art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

I OZ 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd, może ponadto orzec...
w określonym terminie, ale także na rozstrzygnięciu o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa...

I OZ 97/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

, umorzył postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu (pkt I), stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II); nie wymierzył...
lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem...

II FSK 1309/09 - Wyrok NSA z 2010-11-18

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. obarczone jest wadą rażącego naruszenia prawa, które zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu...
bezpodstawnym obciążeniem Skarbu Państwa kosztami, które obowiązana jest ponosić strona stanowi rażące naruszenie prawa. W pełni zasadna jest zatem konstatacja...

I OZ 461/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-17

umorzył postępowanie sądowe (pkt I), stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II) oraz przyznał od Skarbu Państwa na rzecz adwokata R. P...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a stosownie do art. 149 § 2 P.p.s.a., w przypadku uwzględnienia skargi, może orzec z urzędu...

II SAB/Po 162/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-10

., domagając się zobowiązania organu do rozpoznania wniosku, stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzenia kosztów postępowania w łącznej...
, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W niniejszej sprawie adresatem wniosku skarżąca uczyniła Szpital...

II SAB/Po 96/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-12

bezczynności Sąd uznał, że nie można jej przypisać cechy rażącego naruszenia prawa. Ocena charakteru naruszenia prawa powinna być dokonywana w powiązaniu z okolicznościami danej...
rażącego naruszenia prawa. Przyjęcie odmiennego stanowiska pozbawiałoby racjonalności przepisu art. 149 p.p.s.a., nakazującego wartościowanie naruszenia prawa stanem...
1   Następne >   +2   +5   +10   47