Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Sz 123/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-14

naruszeniem prawa., Organ nadzoru podniósł, że organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego musi wykazać za pomocą środków dowodowych, że radny nie posiadał...
) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;, 3) odmowy złożenia ślubowania;, 4) pisemnego zrzeczenia się mandatu;, 5) naruszenia ustawowego zakazu...

IV SA/Po 315/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

z rażącym naruszeniem przepisów prawa;, 2) zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu skarżący podniósł, że wyrokiem [...] uznany skarżącego za winnego przestępstwa...
Województwa Wielkopolskiego [...] (dalej: skarżący) wybranego w wyborach [...], w związku utratą prawa wybieralności., Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego sądu...