Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

III SA/Gd 480/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-07

pasa drogowego bez zezwolenia, co stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;, 2/ skierowanie decyzji do podmiotu nie będącego stroną albowiem...
dla rozstrzygnięcia sprawy, co stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;, 4/ naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. poprzez...

III SA/Gl 484/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-08

stwierdzenia nieważności wnioskowanej decyzji, gdyż nie dopatrzył się wydania jej z rażącym naruszeniem prawa., Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu skarżący wniósł o ponowne...
decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, które wskazał skarżący. Jednocześnie wyjaśnił, że ten nadzwyczajny tryb postępowania nie może prowadzić...

II GSK 1169/19 - Wyrok NSA z 2019-12-11

prawa jest rażącym naruszeniem prawa tj. zasady ogólnej zawartej w art. 6 K.p.a., iż organ administracji publicznej działa na podstawie przepisów prawa, co należy...
rozumieć obowiązującego prawa (a w tym przypadku działałby na podstawie uchylonego przepisu prawa). Kolegium stwierdziło także rażące naruszenie interesu społecznego...

IV SA/Wa 1054/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

przez organ I instancji, uznając kwestię ustalenia terminów przez Wojewodę [...] za rażące naruszenie prawa, uzasadniające zastosowanie wyjątku od zasady zakazu pogarszania...
- jako okoliczność faktyczna, nie może stanowić o rażącym naruszeniu prawa. Skarżący wskazał, że skorzystanie przez organ z instytucji reformationis in peius winno ograniczać...

VIII SA/Wa 623/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Przez wydanie decyzji bez podstawy prawnej należy rozumieć sytuację, gdy w obowiązującym systemie prawnym brak...
jest przepisu upoważniającego organ administracji do rozstrzygania sprawy w drodze decyzji administracyjnej, natomiast przez rażące naruszenie prawa należy rozumieć...

II GSK 892/22 - Wyrok NSA z 2022-08-30

; w jego pkt 2., że bezczynność, o której mowa w pkt 1 wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 3. oddalił skargę w pozostałym zakresie; zaś w pkt 4. zasądził...
wznowienia postępowania. Również z uwagi na brak stwierdzenia rażącego naruszenia prawa nie było podstaw do wymierzenia grzywny., W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia...

III SAB/Gd 83/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-10

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Zarządu Powiatu w (...) na rzecz skarżącej A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. sumę pieniężną...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm...

III SAB/Gd 82/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-10

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Zarządu Powiatu w (...) na rzecz skarżącej 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. sumę pieniężną...
, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej, w tym kosztów zastępstwa procesowego...

II OSK 636/20 - Wyrok NSA z 2020-08-28

z [...] listopada 2013 r. Zdaniem spółki, decyzja ta została wydana bez podstawy prawnej (względnie z rażącym naruszeniem prawa), ponieważ spółka nie odbierała odpadów komunalnych...
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być ocenione jako rażące naruszenie prawa. Sąd I instancji wyjaśnił, że sądy administracyjne ostatecznie...

VIII SA/Wa 624/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

. Wskazał, że nie każde naruszenie prawa jest naruszeniem rażącym, o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Wada decyzji uzasadniająca jej wzruszenie w trybie nadzwyczajnym...
2 k.p.a. przesłanki to wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Przez wydanie decyzji bez podstawy prawnej należy rozumieć...
1   Następne >   +2   +5   +10   54