Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II OSK 3262/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w S. z dnia [...] stycznia 2012 r. jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji, gdy stwierdzenie to organ oparł...
[...] stycznia 2012 r. wskutek przyjęcia, iż decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, podczas gdy stwierdzenie to organ oparł na rażąco sprzecznym z prawem ustaleniu...

IV SA/Wa 887/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

na rażące naruszenie prawa., [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii na skutek przeprowadzonego postępowania decyzją z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] odmówił stwierdzenia...
albo osoby przez niego upoważnionej, uznał, że powyższe naruszenie nie może zostać zakwalifikowane jako rażące naruszenie prawa. Naruszenie art. 19c ust. 1 ustawy...

VI SA/Wa 2495/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

materiału dowodowego. Co w konsekwencji doprowadziło do wydania decyzji obarczonej wadą nieważności, ponieważ została wydana z rażącym naruszeniem prawa w postaci braku...
decyzji obarczonej wadą nieważności, albowiem została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa w postaci braku określenia charakterystyki produktu, którego dotyczy zakaz...

II OSK 1503/11 - Wyrok NSA z 2012-12-14

w Gryfinie z dnia 2 listopada 2010 r. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Wskazywał ponadto, że mimo uznania stada za podejrzane...
., W odpowiedzi na skargę kasacyjną podkreślono, że w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Organ administracji publicznej w sposób wyczerpujący zebrał...

II OSK 3261/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

. W uzasadnieniu decyzji organ nadzoru wskazał, że wyznaczenie ww. lekarza weterynarii odbyło się z rażącym naruszeniem prawa. Uwzględniając bowiem czynności, do których skarżący...
wykonywania zawodu lekarza weterynarii wyznaczenie skarżącego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Następnie w dniu [...] grudnia 2013 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz...

II OSK 436/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

lub z rażącym naruszeniem prawa., 2.4., Odwołanie od opisanej wyżej decyzji [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia [...] .01.2013 r. wniósł J. S. Podał...
. rażącym naruszeniem (art. 156 § 1 pkt 2 kpa). Sąd podał, że o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość...

II OSK 1122/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

jest odwołanie., W skardze do sądu J. R. wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji organów obu instancji z uwagi na wydanie ich z rażącym naruszeniem prawa, względnie...
i 19f ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, miało charakter rażącego naruszenia prawa a w konsekwencji błąd Sądu I instancji polegał na niezastosowaniu art. 145 § 1 pkt 2...

II OSK 1087/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

, jakim jest odwołanie., W skardze do sądu H. R. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji organów obu instancji z uwagi na wydanie ich z rażącym naruszeniem prawa, względnie...
. 73 K.p.a., art. 79 K.p.a. i art. 81 K.p.a., art. 76 K.p.a. w zw. z art. 19d, 19e i 19f ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, miało charakter rażącego naruszenia prawa...

II SA/Łd 203/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-13

organu II instancji w niniejszej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa przez organ I instancji ani też naruszenia interesu społecznego., Wojewódzki Lekarz...
sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa przez organ I instancji ani też naruszenia interesu społecznego') i wówczas utrzymać w mocy taką wadliwą w ocenie organu...

II SA/Bd 1030/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-21

, co jego zdaniem stanowiło rażące naruszenie prawa. Ponadto skarżący podniósł, iż protokół sporządzono nie w miejscu kontroli, a w siedzibie organu administracji, przy czym...
administracyjnego, co jego zdaniem stanowiło rażące naruszenie prawa. Ponadto skarżący podniósł, iż protokół sporządzono nie w miejscu kontroli, a w siedzibie organu...
1   Następne >   +2   +5   11