Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

VII SA/Wa 654/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

, należy uznać na wydane z rażącym naruszeniem prawa., Ponieważ decyzja kontrolowana w trybie nadzorczym była poprzedzona postanowieniem uzgadniającym projekt pracowni...
dla rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji w sytuacji stwierdzenia wydania jej z rażącym naruszeniem prawa., Skargę do Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 904/06 - Wyrok NSA z 2007-06-19

przepisy ustawy (w szczególności art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2), a nie odwoływać się do niej ogólnie, co jednak nie stanowi rażącego naruszenia prawa, uzasadniającego...
. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zarzucając wydanej decyzji brak podstawy prawnej do jej wydania, rażące naruszenie prawa materialnego...

II OSK 2058/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

naruszeniem prawa. Na podstawie art. 135 P.p.s.a. - dochodził stwierdzenia nieważności poprzedzającej ją decyzji z uwagi na to, iż została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
określoną w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. (rażące naruszenie prawa) w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 15 K.p.a. (zasada dwuinstancyjności) - poprzez utrzymanie w mocy...

III SAB/Gd 24/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-14

, a na tym etapie, że nie miała ona jeszcze z rażącym naruszeniem prawa; w przypadku niepodjęcia czynności i braku rozstrzygnięcia organu do czasu wyrokowania; stwierdzenie...
, że bezczynność ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych; zasądzenie od organu sumy pieniężnej w kwocie...

VII SA/Wa 1376/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

2008 r., gdyż w ocenie organu nie jest ona wadliwa w stopniu uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności, w szczególności nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
., W tym miejscu należy przypomnieć, iż o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa...

VII SA/Wa 653/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

: [...], nr fabryczny: [...] (generator), rok produkcji: 2012, wytwórca: [...], ze względu na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa - utrzymał w mocy decyzję organu...
sprawie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa,, 3) art. 107 § 3 k.p.a. poprzez...

VII SA/Wa 1450/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

na przestrzeni lat ulegała zmianie. Nie można zatem mówić o rażącym naruszeniu prawa. Naruszenie prawa ma tylko wtedy charakter rażący, gdy akt administracyjny został wydany wbrew...
jest wieloma wadami w postaci rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.,, c) przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy i uchybienie...

II GSK 844/21 - Wyrok NSA z 2021-09-23

zostały wydane bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi przesłankę wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., nakazującą Sądowi stwierdzenie...
w postępowaniu o ukaranie dotkliwą karą pieniężną. Dlatego w tej sprawie wystąpiła również przesłanka z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. rażącego naruszenia prawa., W konkluzji Sąd...

II OSK 1383/10 - Wyrok NSA z 2010-11-23

rażące naruszenie prawa, co jest okolicznością stanowiącą przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji. Z kolei utrzymanie przez organ odwoławczy...
decyzji dotkniętych wadą nieważności też stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), co nie budzi wątpliwości w orzecznictwie - por. wyroki: WSA z 10...

VII SA/Wa 1475/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

, na którego obszarze działania ujawniono zakazaną działalność., Główny Inspektor Sanitarny odnosząc się do zarzutu rażącego naruszenia prawa w kwestionowanych decyzjach...
: [...], mimo jej wydania z rażącym naruszeniem prawa w postaci stwierdzenia, iż spółka z o.o. [...] z siedzibą w [...] wprowadzała do obrotu środki zastępcze; 3) naruszenie przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   73