Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Op 553/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-09

odwołującego się, doszukiwanie się rażącego naruszenia prawa jest częścią trwającego od 2004 r. 'lobbingu lokatorsko-urzędniczego', który polega na celowym wymyślaniu błędów...
decyzji ostatecznej stanowi zgoda strony, zaś jej brak prowadzi do rażącego naruszenia prawa, przy czym przez zgodę strony 'rozumieć trzeba nie tylko zgodę strony...

II SAB/Kr 55/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. zobowiązuje Starostę do wydania aktu lub dokonania czynności w terminie jednego miesiąca; III. zasądza...
;, 3) stwierdzenie, że bezczynność, o której mowa w pkt. 2 miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4) stwierdzenie, że organ w zakresie od dnia 25 listopada 2011...

II SA/Wa 1803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

odwoławczy podał, że z dotychczasowego orzecznictwa NSA wynika, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną trzy przesłanki...
uznał, że w postępowaniu zakończonym nakazem inspektora pracy z dnia [...] stycznia 2012 r. nie doszło do rażącego naruszenia prawa. W ocenie Głównego Inspektora Pracy...

II SA/Wa 2198/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

przesłanki rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a także brak zaistnienia pozostałych przesłanek nieważności decyzji wskazanych w art. 156 § 1 pkt...
i w tej sytuacji nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Ponadto słusznie wskazano skarżącemu, że oceniając stan warunków pracy w jakich przychodzi pracować pracownikowi...

II SAB/Wa 199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w pozostałym zakresie; [...] Kurator...
w tej części umorzyć postępowanie., Jednocześnie z drugiej strony Sąd dopatrzył się w bezczynności organu rażącego naruszenia prawa. Skoro bowiem odwołanie zostało - co już wyżej...

II SA/Wa 1822/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-25

, że zarzut, że nakaz został wydany bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa nie znajduje uzasadnienia. Dalej organ wyjaśnił, że decyzje zawarte w nakazie znajdują...
poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w przedmiotowym nakazie pomimo, że decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, bez podstawy prawnej...

III SA/Łd 487/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-09

decyzji z powodu wydania jej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa na podstawie przepisu art. 156 § 1 pkt 2) k.p.a oraz naruszenie prawa materialnego tj...
prawnej i z rażącym naruszeniem prawa oraz żądanie stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. należy uznać za bezprzedmiotowe w tym postępowaniu...

I OSK 1368/10 - Wyrok NSA z 2011-02-15

, zarzutów związanych z naruszeniem art. 156 § 1 pkt 2 i 4 kpa, gdyż nie stwierdził, że zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
, gdyż Sąd nie stwierdził, iż zaskarżona decyzja został wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jak również, że została skierowana do osoby nie będącej stroną...

II SA/Wa 1463/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie...
., W dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w poglądach doktryny przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej...

I OSK 1814/10 - Wyrok NSA z 2011-01-28

przez organ odwoławczy zażalenia, które podpisane zostało przez dwóch z trzech likwidatorów stanowi rażące naruszenie prawa. Nadto zaniechanie przez organ II instancji wezwania...
zażalenia bez rozpoznania. Rozpatrzenie bezskutecznego zażalenia przez organ odwoławczy stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (podobnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   19