Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SAB/Ol 50/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-07

skargę oddala; III. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...
. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173, z późn. zm.). Z uwagi na to, że znowelizowany art. 149 p.p.s.a. obowiązywał...

II SAB/Bk 46/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-01

publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, wniosku J. W. z dnia 16 kwietnia 2011 r., 2. nie stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
p.p.s.a., wprowadzone ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173 ze zm...

II SAB/Ol 67/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-24

z dnia '[...]' nie doszło do rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych...
, wprowadzone ustawą z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173, z późn. zm.). Z uwagi...

IV SAB/Gl 41/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-19

z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od A w J. na rzecz skarżącego kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] r. J. W. wniósł...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przedmiotem skargi w rozpoznawanej sprawie jest bezczynność Dyrektora...

II SAB/Bd 41/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-06

stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173 ze zm.). Z mocy tego przepisu, Sąd...
rozstrzygając w niniejszej sprawie obowiązany był orzec, czy stwierdzona bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa., W tym zakresie Sąd stwierdził, że okoliczności...

II SAB/Gd 68/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-26

z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego K. P...
z rażącym naruszeniem prawa. Organ administracji nie pozostawił bowiem wniosku skarżącego bez jakiejkolwiek odpowiedzi, a jedynie bezpodstawnie odmawiał jej udzielenie...

IV SAB/Gl 38/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-03

stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173 ze zm.). Z mocy tego przepisu, Sąd rozstrzygając...
w niniejszej sprawie obowiązany był orzec, czy stwierdzona bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa., W tym zakresie Sąd stwierdził, że okoliczności...

II SAB/Gd 37/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-23

publicznej albo wydanie decyzji o odmowie jej udzielenia, 2. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, 3. przyznaje...
z art. 149 § 1 zdanie drugie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd rozważył czy bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego miała miejsce z rażącym naruszeniem...

II SAB/Go 32/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-22

naruszeniem prawa., W niniejszej sprawie zaistniał wprawdzie stan bezczynności Burmistrza w opisanym wyżej zakresie, jednak nie miał on zdaniem Sądu charakteru rażącego...
uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym...

II SAB/Wa 256/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego...
skorzystania przez Sąd z uprawnienia wynikającego z art. 155 § 1 p.p.s.a. i poinformowania o fakcie powtarzających się naruszeń prawa właściwe organy zwierzchnie...
1   Następne >   3