Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 1728/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-27

. Decyzja wydana została zatem z rażącym naruszeniem prawa. Nie ma przy tym znaczenia, że organ nie posiadał wiedzy, że osoba będąca stroną postępowania nie żyje...
takie przez sam fakt skierowania decyzji do osoby nieżyjącej jest wydane z rażącym naruszeniem prawa i winno być wyeliminowane z obrotu prawnego, tak aby nie wywoływało...

I SA/Wa 558/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-16

w [...] z dnia [...] listopada 1966 r., jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, to jest art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów...
z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., W wyniku wniosków skarżącego oraz A. C. i B. G. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją SKO...

I OSK 153/14 - Wyrok NSA z 2014-05-06

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i orzekł o kosztach postępowania., Przedstawiając w uzasadnieniu tegoż orzeczenia stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej...
stwierdzającej, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wskazując na podstawę naruszenia przepisów postępowania mającego istotny wpływ na wynik...

I SA/Wa 1148/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-01

w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałej części; 4...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4) zasądzenie od organu na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw, - w związku...

I SA/Wa 564/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-10

w W. stwierdziło nieważność decyzji Prezydium Rady Narodowej W. z dnia [...] marca 1972 r. nr [...] - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, na zasadzie art. 156 § 1 pkt 2 kpa...
Administracyjnego stwierdzający, iż w dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 ust. 2 kpa) następuje...

I OSK 293/17 - Wyrok NSA z 2018-09-25

. stwierdzeniu, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarzeniu postępowania co do zobowiązania Ministra...
Administracyjny w Warszawie nie stwierdził nawet zajścia rażącego naruszenia prawa pomimo ok. rocznego przestoju w prowadzonym postępowaniu w trybie wznowienia (art. 145 kpa). Sąd...

I SA/Wa 2217/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

naruszenie prawa., W ocenie organu nadzoru niezasadny jest też zarzut rażącego naruszenia prawa wynikający z wydania orzeczenia z 1954r. w stosunku do osoby zmarłej, tj. E. K...
współwłaścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych zdaniem organu nie wiąże się z rażącym naruszeniem prawa, bowiem wśród ściśle określonych przyczyn uzasadniających...

I SA/Wa 3362/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że brak podstawy prawnej musi być rzeczywisty a nie tylko polegający...
Gruntami Urzędu [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi...

I SAB/Wa 168/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że Prezydent [...] dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...
2010 r. o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ulicy [...], ozn. hip. jako [...]., W skardze skarżący zarzucili organowi rażące naruszenie prawa...

I SAB/Wa 167/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że Prezydent [...] dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...
. o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. [...], ozn. nr hip. [...]., W skardze skarżące zarzuciły organowi rażące naruszenie prawa poprzez...
1   Następne >   +2   +5   +10   100