Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol

II SA/Go 46/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-15

[...]. Prokurator zarzucił wskazanemu postanowieniu rażące naruszenie prawa, to jest przepisów art. 7, art. 124 § 1 i § 2 i art. 156 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 93 ust. 1, ust. 2 i ust...
o stwierdzenie nieważności postanowienia SKO z dnia [...] stycznia 2013 r., W uzasadnieniu wywodził, iż postanowienie Kolegium zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 1667/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Wojewody M. została zatem wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego, gdyż rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym i niebudzącym wątpliwości przepisem...
Państwa decyzją z dnia [...] lipca 2014 r. utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] czerwca 2014 r. Wyjaśnił, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić tylko wówczas...

I SAB/Wa 433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

i Rozwoju dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu...
z aktami sprawy, stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od organu na rzecz skarżących solidarnie sumy...

I SA/Wa 969/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Rozpatrując ten wniosek, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dalej jako organ/minister) decyzją z dnia...
organ do wniosku, że decyzja z 1993 r. uwłaszczająca Muzeum Narodowe w [...], w zakresie odnoszącym się do działki nr [...], została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 2817/20 - Wyrok NSA z 2021-10-07

wieczystego do gruntu nieruchomości [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, (2) umorzył postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do rozpoznania...
prawa. Zdaniem tego sądu bezczynność Prezydenta Miasta w niniejszej sprawie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że jak wynika...

I SA/Wa 2451/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez skierowanie decyzji reprywatyzacyjnej do osoby zmarłej reprezentowanej przez kuratora ustanowionego dla osoby...
przed Prezydentem [...]. Decyzja wydana została zatem z rażącym naruszeniem prawa, bowiem jednym z elementów postępowania administracyjnego są jego podmioty, a Z. W. z domu G...

I SA/Wa 59/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-30

, iż decyzja Kolegium z dnia [...] lutego 2007 r., [...], została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, organ wskazał, że Wojewódzki Sąd...
z rażącym naruszeniem prawa. Organ podniósł, że 'Prawdą jest, iż powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie został uchylony wyrokiem Naczelnego Sądu...

I SAB/Wa 342/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

się bezczynności w postępowaniu o zmianę w części decyzji Ministra Finansów z [...] stycznia 2001 r. nr [...], która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu do wydania decyzji w zakreślonym terminie oraz zasądzenie kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

I OSK 643/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

, ale tylko przypadki oczywistego i ciężkiego naruszenia prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku, gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej...
). Rozważając przesłanki rażącego naruszenia prawa należy oddzielać od rażącego naruszenia prawa przypadki naruszenia prawa, spowodowane wykładnią przepisów lub błędnym...

I SA/Wa 2452/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

, że kontrolowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez skierowanie decyzji reprywatyzacyjnej do osoby zmarłej reprezentowanej przez kuratora ustanowionego...
przed Prezydentem [...]. Decyzja wydana została zatem z rażącym naruszeniem prawa, bowiem jednym z elementów postępowania administracyjnego są jego podmioty, a Z.W. z domu G...
1   Następne >   +2   +5   +10   34