Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

SA/Sz 1796/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-25

w którym organ stwierdza się, że nie nastąpiło rażące naruszenie prawa. W dacie wydania decyzji z dnia [...] r. Spółdzielni Pracy A. nie przysługiwało prawo zarządu, ale prawo...
użytkowania, które nie przekształciło się w prawo zarządu. Skoro kwestionowaną decyzją wygaszono prawo nieistniejące, to jest to równoznaczne z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Po 844/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-20

, poz. 99), nie przywołano zaś w podstawie prawnej art. 12 ust. 5 i 'nie zastosowano normy wynikającej z tego przepisu, co stanowi rażące naruszenie prawa'., Samorządowe...
nie jest wystarczające wykazanie naruszenia prawa, koniecznym jest wskazanie, że zostało naruszone w sposób rażący. Postępowanie w sprawie nieważności decyzji jest samodzielnym...

II SA/Gd 381/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-18

roku wnioskodawcy zażądali stwierdzenia nieważności powyższej decyzji Starosty z dnia 15 maja 2008 roku, zarzucając tej decyzji rażące naruszenie prawa, a w szczególności: art. 105 §...
w art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a. stanowiących podstawę stwierdzenia jej nieważności, a w szczególności nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Kolegium rażące...

II SA/Wr 443/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

nieważności decyzji wydanej z upoważnienia S. T. w dniu [...] /nr [...]/ - nie jest zasadne, ponieważ nie stanowi ona rażącego naruszenia prawa'. W uzasadnieniu pełnomocnik...
z przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji jest jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa. Bogate w tym zakresie orzecznictwo wskazuje, że za rażące...

I OSK 17/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

bezczynności mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W związku z tym skarżący wniósł o orzeczenie przez Sąd, zgodnie z art. 149 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
w tej sprawie miała cechy rażącego naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Lubelski wniósł o jej oddalenie z uwagi na jej niezasadność. Wojewoda przedstawił przebieg...

II SA/Bd 1309/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-03

. 267; zwanej 'k.p.a.') tj. rażące naruszenie prawa, wynikające z faktu, że nie była traktowana jako strona postępowania, a jest właścicielem działki, a także art. 156 § 2...
nieważności przedmiotowej decyzji skarżąca jako jego podstawę prawną wskazała art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. (decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa) oraz art. 156 §...

II SA/Sz 95/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-23

z naruszeniem prawa z powodu wydania jej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, gdyż żaden z przepisów będących podstawą prawną decyzji nie mógł stać się podstawą...
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Rażące naruszenie prawa zaś według wnioskodawczyni to brak przyznania działki zamiennej i brak zwrotu poniesionych opłat...

II SA/Łd 1317/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-04

rażące naruszenie prawa przez wskazanie w podstawie prawnej Ordynacji podatkowej, a nie przepisów k.p.a., w konsekwencji potraktowanie opłaty adiacenckiej jako podatku...
było nieprawidłowe, jednakże nie świadczyło o wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Po drugie, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych Kolegium wyjaśniło...

II SA/Lu 375/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-10

decyzji pod kątem kwalifikowanej niezgodności z prawem, tj. czy wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, bądź też wystąpienia innych przesłanek...
wydana z rażącym naruszeniem prawa. Powołując się na orzecznictwo organ wyjaśnił, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy treść decyzji...

I SA/Wa 793/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

w O. z dnia [...] grudnia 1998 r. nr [...], gdyż w jego ocenie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa., Od powyższej decyzji odwołanie wniósł Komendant...
[...] w W. W uzasadnieniu wskazał, że Wojewoda [...] źle zakwalifikował brak odpłatności oddania nieruchomości w trwały zarząd jako rażące naruszenie prawa oraz że nie wziął pod uwagę...
1   Następne >   +2   +5   +10   78