Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II GSK 425/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] kwietnia 1995 r. i [...] października 1997 r. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), Minister...
postępowania jest w tym przypadku naruszenie przepisów materialnego prawa administracyjnego., Sąd nie dopatrzył się również rażącego naruszenia przepisu art. 25 ust. 1...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

wynikających z cytowanych wyżej przepisów stanowi rażące naruszenie prawa., Od powyższej decyzji Ernest B., Urszula G. i Krystian N. złożyli odwołanie do Ministra...
również wydać decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną; jeśli zaś taką decyzję wydał, nastąpiło to z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Sądu naruszenie przez organ...

I OSK 1776/06 - Wyrok NSA z 2007-12-12

decyzji z naruszeniem prawa jest dopuszczalne w sytuacji gdy nie nastąpiło bezsporne ustalenie okoliczności wskazujących, iż badana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem...
we wsi G., oznaczonej w dacie przejęcia jako działka nr [...] o powierzchni 970 m2, nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, w przypadku gdy brak było ku temu podstaw...

II SA 1167/93 - Wyrok NSA z 1994-10-19

. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. W motywach tej decyzji zaznaczono, że koncesję wydano z rażącym naruszeniem prawa, gdyż jej wydanie organ samorządu zaopiniował negatywnie...
, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. , Zaskarżona decyzja jest więc zgodna z prawem, skarga zaś jako nieuzasadniona podlegała oddaleniu na podstawie art. 207 par. 5...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

ono 'wydane z rażącym naruszeniem prawa oraz przepisów Kpa' /pismo z dnia 19 stycznia 1989 r., nadane w dniu 23 stycznia 1989 r./. , Prezes Wyższego Urzędu Górniczego...
uwzględnić i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdzić nieważność decyzji z przyczyny określonej w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

II SA 874/97 - Wyrok NSA z 1998-01-15

się, nie wskazując przy tym, by wystąpił stan, o którym mowa we wskazanych przepisach, tj. by poprzednia decyzja tego organu została wydana z rażącym naruszeniem prawa albo rażąco...
za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego /Dz.U. nr 92 poz. 430/ - wynika, że podstawą ustalenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu...

SA/Ka 767/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-02-13

jest zwolnione od powyższego obowiązku, bez wątpienia stanowi rażące naruszenie prawa., Odwoławcza Komisja w odpowiedzi na skargę właściwie uzasadniła te okoliczności...
on temu orzeczeniu, że zostało wydane sprzecznie z prawem, wskutek naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności z obrazą przepisów art. 66...

II GSK 55/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

I instancji rażące naruszenie prawa materialnego, to jest art. 84 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) w zw. z art...
) skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu...

II GSK 121/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Sądu I instancji rażące naruszenie prawa materialnego, to jest art. 84 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm...
, że zgodnie z treścią art. 174 p.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe...

III ARN 56/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-04

zarzucił rażące naruszenie art. 64 ust. 2 Prawa górniczego w brzmieniu określonym ustawą z dnia 9 marca 1991 r. W ocenie Ministra Sprawiedliwości zbudowane sieci wodociągów...
. o zmianie Prawa górniczego /Dz.U. nr 31 poz. 128/ obowiązek ponoszenia kosztów eksploatacji i remontów urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dotyczy urządzeń wybudowanych...
1   Następne >   2