Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 2635/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. z dnia [...] maja 2014 r. przyznająca płatności na 2013 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Skarżąca...
rażące naruszenie prawa (pkt 2 art. 156 § 1 kpa). Na zaistnienie tej właśnie przesłanki powołuje się organ w zaskarżonej decyzji., W kwestii interpretacji pojęcia 'rażące...

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

naruszenie prawa daje możliwość do uchylenia decyzji ostatecznej. Możliwość taką stwarza dopiero 'rażące' naruszenie prawa., Naruszenie prawa o rażącym charakterze występuje...
poz. 482 ze zm./ podniósł, iż odmienna interpretacja przepisów nie stanowi 'rażącego' naruszenia prawa, co potwierdza m.in. wyrok z dnia 12 grudnia 1988 r. III SA 481/88...

III SA/Wr 207/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-11

W. z dnia [...] marca 2011 r., wskazując, że decyzja organu pierwszej instancji została wydana bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa, w tym zwłaszcza art...
. Organ dotacyjny działał na podstawie właściwych przepisów prawa, brak także podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa, bowiem organ...

V SAB/Wa 29/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-10

, a także później przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania., Jak wyjaśnił autor skargi, (...) maja 2013 r...
. Sąd nie dopatrzył się też podstaw do stwierdzenia, że bezczynność organu przed wydaniem decyzji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, czego domaga się skarżąca...

III SAB/Gl 275/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-27

Starosty T., 2. uznaje, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do rozpoznania wniosku, 4...
, że organ dopuścił się bezczynności,, - stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszenie prawa,, - zobowiązanie organu do wydania aktu...

II SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a P.p.s.a.). W myśl art. 149 § 2 P.p.s.a. sąd, w przypadku, o którym mowa...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa (brzmienie od 17 maja 2011 r.). Z kolei od 12 lipca 2011 r. przepis art. 149 P.p.s.a. w § 2 przewidywał możliwość orzeczenia przez sąd...

II GSK 1146/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

lub z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie...
podkreślił, że do przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 156 §1 k.p.a. należy rażące naruszenie prawa, które określa się jako oczywiste naruszenie przepisu prawa...

V SA/Wa 2552/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Z rażącym naruszeniem prawa...
. Uwzględniając powyższe, za rażące naruszenie prawa w decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w P. z ... grudnia 2009 r. należy uznać przyznanie skarżącemu płatności na rok...

II GSK 50/15 - Wyrok NSA z 2016-05-18

2013 r., wskazując, że została ona wydana bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r.,nr [...] Samorządowe Kolegium...
takiego postępowania organów administracji publicznej za niestanowiącego rażącego naruszenia prawa., W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że rozpatrywaną sprawę...

V SAB/Wa 21/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-12

. orzeczenie, na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1169) w związku z art...
. 149 p.p.s.a., czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 4. wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149...
1   Następne >   +2   +5   +10   62