Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

IV SA/Wa 1788/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

zamieszkania wszystkich swoich rzeczy. Za rażące naruszenie prawa uznała również to, iż nikt z urzędników nie skomunikował się z nią osobiście., Wojewoda [...], po rozpatrzeniu...
, a co za tym idzie podtrzymała, iż decyzja Prezydenta W. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W odwołaniu strona wskazała na bezpodstawne wymeldowanie z pobytu stałego...

II SAB/Bd 79/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-05

sprawy, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. w pozostałej części skargę oddala, 4. zasądza od Wojewody...
czternastu dni od daty doręczenia akt organowi;, 2. na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w związku z art. 149 Ppsa...

IV SAB/Po 5/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-04

z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego O.Y. sumy pieniężnej; 5. zasądza od Wojewody W. na rzecz skarżącego O.Y. kwotę...
dopuścił się bezczynności; stwierdzenia że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; przyznania na rzecz Skarżącego sumy pieniężnej w kwocie [...]zł...

IV SA/Wa 1157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

go z miejsca pobytu stałego. Zarzucił Wójtowi Gminy M., że wydając decyzję o wymeldowaniu dopuścił się rażącego naruszenia prawa w szczególności poprzez ukrywanie dokumentów...
stałego nastąpiło na skutek rażącego naruszenia prawa, w wyniku szeregu uchybień, których dopuścił się Wójt Gminy M. Uchybienia te w szczególności polegać miały...

III SA/Lu 219/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-06

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Cytowany przepis reguluje instytucję autokontroli, której celem...
miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Warunku tego zaskarżona decyzja wydana na podstawie tego przepisu nie spełnia. W sytuacji, gdy organ...

IV SA/Wa 1401/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-26

administracyjnych. Zdaniem skarżącej rozpoznanie odwołania wniesionego przez E. G. , jako podmiotu nie posiadającego legitymacji strony, stanowi rażące naruszenie prawa...
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła H. S. . Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Po 175/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2012, sposobu oznaczenia przedmiotowej nieruchomości w ewidencji gruntów, doszło do rażącego naruszenia prawa, tj. przepisu art. 1...
Kolegium Odwoławcze w P. stwierdziło, że przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 1 ustawy o podatku rolnym, a więc dotknięta jest wadą dającą...

II OSK 1910/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

wydanie decyzji o wymeldowaniu z rażącym naruszeniem prawa, tj. z kwalifikowaną wadą prawną wymienioną w art.156§1 pkt 2 k.p.a. Sąd wskazał, że rażące naruszenie prawa...
jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest również to, że treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią...

SA/Rz 1275/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-18

decyzją takiej kontroli Sąd doszedł do wniosku, iż zaskarżona decyzja Wojewody z dnia [...] V 2002 r. Nr [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa., W sprawie...
jest rażącym naruszeniem prawa /patrz: wyrok NSA z dnia 10 IV 1989 r. II SA 1198/88 ONSA 1989 Nr 1, poz. 30/., Zatem wydanie przez organ odwoławczy rozstrzygnięcia w przedmiocie...

IV SA/Wa 2068/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

zarzuty strony. Obowiązkiem organu orzekającego w kwestii stwierdzenia nieważności decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa jest przeprowadzenie analizy przepisów...
upatruje w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. , bowiem zarzuciła wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Z brzmienia powołanego przepisu wynika, iż nie, 4, każde naruszenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   58