Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Łd 414/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-29

k.p.a., gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a także z naruszeniem przepisów o właściwości organów administracji publicznej przez przyjęcie za podstawę...
oraz z rażącym naruszeniem prawa - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a więc wad decyzji wyliczonych w art. 156 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. Właściwość...

III SA/Łd 301/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-29

k.p.a., gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a także z naruszeniem przepisów o właściwości organów administracji publicznej przez przyjęcie za podstawę...
decyzji, która:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy...

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

go ochroną konserwatorską, nie stanowi, w ocenie skarżącego, rażącego naruszenia prawa. Fakt niewyłączenia części działki z opodatkowania nie wpłynął bowiem w żaden...
zaskarżonego rozstrzygnięcia, należy wskazać, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Na tle takiej...

I OSK 2692/17 - Wyrok NSA z 2018-05-07

konturu klasyfikacyjnego opisanego jako LsIV, nie można decyzji Starosty L. z dnia [...] października 2009r. znak: [...] zarzucić rażącego naruszenia prawa, w tym przepisów...
ustawy o lasach poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. wbrew postanowieniom miejscowego planu...

IV SA/Wa 699/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

stwierdzenia nieważności powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W związku z wnioskiem o stwierdzenie nieważności organ I instancji, przytaczając treść § 55...
z dnia (...) czerwca 1993 r., odbyło się z rażącym naruszeniem prawa., Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosło Nadleśnictwo S...

IV SA/Wa 1817/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-17

gruntów i budynków., W tej sytuacji decyzja z [...] marca 2002 r. został wydana z rażącym naruszeniem art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz § 45...
to stwierdzone w odpowiedniej formie, to wykorzystanie go przez Starostę w decyzji nie może być uznane za rażące naruszenie prawa. Nadto okoliczność, iż w dniu zawarcia umowy...

II SA/Ke 628/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-02-20

, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Zapis zawarty w ostatnim zdaniu...
przytoczonego przepisu został dodany ustawą z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011r...

IV SA/Wa 346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

on, że przedmiotowa decyzja została wydana bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa co stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności wskazaną w art. 156 § 1 pkt 2...
, czy też z naruszeniem prawa, tym bardziej o charakterze rażącym. Zdaniem organu nie można podzielić argumentacji przedstawianej przez wnioskodawcę we wniosku o stwierdzenie...

III SAB/Kr 61/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-11

miesięcy od zwrotu akt administracyjnych; II. stwierdza, że bezczynność Starosty nie stanowiła rażącego naruszenia prawa. Pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. J. J. (dalej...
, że takie działanie Starosty nosi cechy rażącego naruszenia prawa. Skoro Starosta dotąd nie podjął żadnych działań lekceważąc przepisy prawa, uważa, że zaistniała...

III SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2011, sposobu oznaczenia przedmiotowej nieruchomości w ewidencji gruntów, doszło do rażącego naruszenia prawa, tj...
r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. stwierdziło, że przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 1 ustawy o podatku rolnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   47