Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

zostało wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Minister wyjaśnił też, że rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. zachodzi...
się również ze stanowiskiem organu nadzoru wyrażonym w zaskarżonym postanowieniu, zgodnie z którym nie jest możliwym stwierdzenie rażącego naruszenia prawa w części dotyczącej daty...

III SA/Łd 743/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-26

protokołu zajęcia zabezpieczającego z dnia 16 listopada 2005 r. za nieważny z powodu rażącego naruszenia prawa oraz usunięcia protokołu zajęcia zabezpieczającego z dnia 16...
listopada 2005 r. z obrotu prawnego z powodu rażącego naruszenia prawa oddala skargę. W dniu 28 września 2010 roku D. K. wniosła do organu egzekucyjnego pismo zawierające...

II FSK 1683/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

; wskazał, że w sytuacji różnej interpretacji przepisów prawnych przez strony nie może dojść do 'rażącego' naruszenia prawa, ponieważ ma ono miejsce jedynie wówczas...
z rażącym naruszeniem prawa. Ostatecznie organ uznał, że odmienna od proponowanej przez stronę interpretacja art. 33d dokonana przez organ nie mogła zostać zakwalifikowana...

III SA/Lu 883/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-14

, że zaskarżone postanowienie Zarządu Dróg zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, bowiem postępowanie było prowadzone w stosunku do nieposiadającej osobowości prawnej spółki...
, że postanowienie Zarządu Dróg zostało skutecznie doręczone stronie postępowania, w sytuacji. gdy zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa i w konsekwencji zostało skierowane...

III SA/Lu 542/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-14

ustalenia, że zaskarżone postanowienie Zarządu Dróg zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, bowiem postępowanie było prowadzone w stosunku do nieposiadającej osobowości...
uznanie, że postanowienie Zarządu Dróg zostało skutecznie doręczone stronie postępowania, w sytuacji. gdy zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa i w konsekwencji...

I SA/Gl 698/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-07

prawa., Sąd stanowisko to podziela. Mając na uwadze rażące naruszenie przez Dyrektora prawa Sąd uznał, że zaszły podstawy do stwierdzenia nieważności zaskarżonego...
, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Z mocy art. 219 o.p. do postanowień, na które przysługuje zażalenie oraz postanowień, o których mowa w art. 228 § 1o.p....

II SA/Gl 492/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-30

niektóre okoliczności, które przemawiają za tym, że w ogóle nie doszło do naruszenia prawa, a już na pewno nie doszło do 'rażącego' naruszenia prawa poprzez wydanie...
skarżąca stwierdziła, że w jej przekonaniu w ogóle nie doszło do naruszenia prawa. Tym bardziej nie można zasadnie utrzymywać, że doszło do 'rażącego' naruszenia prawa...

III SAB/Wr 10/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. oddala skargę w pozostałej części; III. zasądza od Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział...
przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2)wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Zakładu Ubezpieczeń...

I SAB/Sz 7/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-07

miesiąca;, 2) stwierdzenia, że organ egzekucyjny dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania z rażącym naruszeniem prawa;, 3) zasądzenie od organu egzekucyjnego...
egzekucyjny miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:, Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 1 § 1 i 2...

III SA/Lu 17/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-21

przepisów Kodeksu oraz Konstytucji RP poprzez zaniechanie rozważań w celu ustalenia, że zaskarżone postanowienie Zarządu Dróg zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa...
. gdy zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa i w konsekwencji zostało skierowane do osoby nie będącej stroną w sprawie. Skarżący w uzasadnieniu powołali cały szereg...
1   Następne >   +2   +5   +10   100