Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

z dnia [...] grudnia 2007 r. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem Sądu I instancji, Prezes Głównego Urzędu Miar dopuścił się 'rażącej obrazy' przepisu art...
uznania nadpłaty na § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat stanowiło rażące naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa o miarach, skutkujące stwierdzeniem nieważności...

VI SA/Wa 1221/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

. stwierdził z urzędu nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...]. Wskazał na wydanie jej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, tj...
, że gdyby nawet przyjąć niekorzystną dla strony interpretację art. 155 k.p.a., nie każde naruszenie prawa jest naruszeniem rażącym, dającym podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Sz 1205/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

sądowoadministracyjnego, definiującego pojęcie rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., organ stwierdził, że istotne znaczenie przy określeniu...
, iż zachodzi rażące naruszenie prawa, ma szczególnie duży ciężar gatunkowy stwierdzonego naruszenia oraz oczywista sprzeczność treści decyzji z przepisami prawa i zasadami...

VI SAB/Wa 20/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. odrzuca skargę na bezczynność; 4. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz P. Sp. j. z siedzibą w P., G. Sp...
, domagając się stwierdzenia, że bezczynność tego organu, jak i przewlekłość prowadzonego postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i o zasądzenie kosztów postępowania...

II SA/Sz 1206/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

z rażącym naruszeniem prawa materialnego lub procesowego. Organ powołał się również na wykładnię pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' zawartą w orzeczeniach Naczelnego Sądu...
za rażące naruszenie prawa, bowiem nie stanowi ono bowiem naruszenia o szczególnie ciężkim ciężarze gatunkowym oraz nie jest przesłanką uznania, iż decyzja jest sprzeczna...

III SA/Gl 106/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-09

.-O., tj. art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. (wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa), jaki i po przeanalizowaniu pozostałych przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji...
przeanalizowanie zebranego w sprawie materiału i w konsekwencji nie wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skargi A.K....

II GSK 1847/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

i już sam fakt tej niejednoznaczności uniemożliwia uznanie, że mogło dojść do rażącego naruszenia prawa. Jeżeli przepis dopuszcza rozbieżną interpretację, nawet mniej...
lub bardziej uzasadnioną, to wybór jednej z takich interpretacji, nawet jeżeli później zostanie uznany za nieprawidłowy, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa...

II GSK 1822/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

i już sam fakt tej niejednoznaczności uniemożliwia uznanie, że mogło dojść do rażącego naruszenia prawa. Jeżeli przepis dopuszcza rozbieżną interpretację, nawet mniej...
lub bardziej uzasadnioną, to wybór jednej z takich interpretacji, nawet jeżeli później zostanie uznany za nieprawidłowy, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa...

VI SA/Wa 1372/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

to z przepisów prawa oraz jednoczesne przeprowadzenie szkolenia okresowego dla obydwu bloków programowych za rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej...
. z rażącym naruszeniem prawa., Mając na względzie powyższe, pismem z dnia [...] marca 2016 r., znak [...], Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadomił R.D.-H...

II FSK 1174/14 - Wyrok NSA z 2016-05-25

do Dyrektora IS o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika US. Decyzji tej zarzuciła rażące naruszenie prawa poprzez to, że: (1) zarówno w toku postępowania...
jej nieważność w związku z wykazanym ciężkim i rażącym naruszeniem prawa tej decyzji; (2) zasady państwa prawnego zawartej w art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   54