Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II SAB/Ol 56/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta na rzecz strony skarżącej kwotę 100 złotych (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zobowiązanie Prezydenta do załatwienia sprawy w terminie 7 dni od wydania postanowienia...

II SAB/Bd 95/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-23

się bezczynności w załatwieniu wniosku M. S. z dnia [...] października 2020 r., 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zobowiązuje Dyrektora...
prawa. Rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 149 § 1a p.p.s.a., będzie stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można powiedzieć, bez potrzeby odwoływania...

II OSK 2028/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

, że wskazana decyzja podjęta została z rażącym naruszeniem prawa, gdyż w decyzji nie nałożono obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej, który to obowiązek wynika...
. Kolegium stwierdziło, że zarzuty podniesione we wniosku nie uprawdopodobniają, że decyzja organu I instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa, czy też jest dotknięta...

II SAB/Łd 82/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-23

p.p.s.a. stwierdził, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa. U podstaw takiego stanowiska leży fakt, że Burmistrz w ustawowym terminie udzielił...
naruszenia prawa, 3. zasądza od Burmistrza A. na rzecz W. T. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. a.bł. Pismem z 4 maja 2018 r. W. T...

I OSK 553/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

naruszeniem prawa., Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożył Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku., Wnioskiem z dnia z 20 lutego 2018 r. Związek Zawodowy Celnicy...
perspektyw. Wpływać to może zatem pozytywnie na realizację prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji), jak również na sprawność działania organów państwa, której zapewnienie...

II SA/Lu 961/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-15

naruszenia prawa dotyczącego Dzielnicy B. i podejmowanych uchwał nieważnych z mocy prawa w dniu 28.07.2016 r.', Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył...
. Przepisy prawa nie przewidują natomiast udziału stron w takim postępowaniu. Postępowania nadzorcze toczą się co do zasady z udziałem jedynie podmiotów publicznoprawnych...

IV SA/Po 315/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-13

oraz jakie stany faktyczny i dlaczego uznał za udowodnione., Zarzucono, iż utworzenie [...] nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa i powołano na tą okoliczność szczegółową...
utworzenie i dalsze funkcjonowanie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ogrodów działkowych, których powstanie stanowi przykład rażącego naruszenia prawa i działań...

II SAB/Bd 21/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

. stwierdza, że Spółka A sp. z o.o. w P. Oddział Dystrybucji w B. dopuściła się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Spółce A sp...
w bezczynności. Stwierdzona bezczynność ma charakter rażącego naruszenia prawa, albowiem wniosek skarżącej o udostępnienie informacji publicznej po ponad pięciu latach...

VI SAB/Wa 4/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

, że bezczynność nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...
naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności na naruszenie art. 64 § 2 k.p.a., poprzez pozostawienie wniosku strony bez rozpoznania...

IV SAB/Gl 93/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-29

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ocena, co do bezczynności organu, dokonana być musi na gruncie właściwego dla załatwienia sprawy prawa materialnego, gdyż ono...
administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych...
1   Następne >   2