Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 502/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

żądania - Ukarania organu grzywną za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa',, 3) dodatkowe pouczenie 'co do prawa wniesienia powództwa do sądu powszechnego...
. ([...]). Zdaniem skarżącego, decyzja z dnia [...] marca 2016 r. ([...]) została wydana z rażącym naruszeniem prawa. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powtórzono...

I OSK 1335/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

i własnego lokalu mieszkalnego nie posiada. Dlatego należy uznać, że przyznanie mu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie...

II SA/Sz 578/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-13

rażącego naruszenia prawa oraz o wznowienie postępowania (wniosek w tym zakresie objęty został odrębnym postępowaniem) w związku z pojawieniem się nowych dowodów, tj. uchwały...
pkt 2 Kpa, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Organ powołał...

III SA/Łd 453/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-02

co do istoty sprawy' (art. 138 § 1 pkt 2 k. p. a.) - patrz: Gierczak Bartłomiej, artykuł, CASUS.2006.2.13, Rażące naruszenie prawa jako przesłanka wyjątku od zasady zakazu...
strony odwołującej się. Wyjątki od zasady zakazu reformationis in peius k.p.a. oparł na dwóch kryteriach rozłącznych:, - rażącym naruszeniu prawa w decyzji organu I instancji...

I OSK 369/11 - Wyrok NSA z 2011-06-14

naruszeniem prawa. Istotne znaczenie przy określeniu, czy zachodzi rażące naruszenie prawa ma szczególnie duży ciężar gatunkowy stwierdzonego naruszenia oraz oczywista...
administracyjnych rozstrzygnięcia wydanego w oparciu o przepis nasuwający wątpliwości interpretacyjne nie można uznać za rażące naruszenie prawa., Od decyzji P. J. złożył...

I OSK 622/10 - Wyrok NSA z 2010-10-05

rozłącznych: rażącym naruszeniu prawa w decyzji organu I instancji oraz rażącym naruszeniu interesu społecznego. Pierwszy z warunków odstąpienia od zakazu orzekania...
na niekorzyść strony - rażące naruszenie prawa - jest rozumiane jako przekroczenie prawa w sposób jasny, niedwuznaczny i ma miejsce wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione dwie...

IV SA/Wr 228/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

K.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa, Kolegium wskazało, że pojęcie...
'rażące naruszenie prawa' nie zostało zdefiniowane w K.p.a., doczekało się jednak bogatej wykładni doktrynalnej oraz orzeczniczej., Przeważa pogląd, który upatruje rażącego...

III SAB/Gd 9/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-08

2015 r. nr [...] prowadzone było przewlekle; II. stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie w zakresie bezczynności...
to z rażącym naruszeniem prawa albo nie miało charakteru rażącego. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że 'użycie w zdaniu drugim § 1 art. 149 p.p.s.a. wyrazu >jednocześnie...

IV SA/Wr 799/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-07

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 4) została skierowana do osoby niebędącej...
się także naruszenia prawa w ogóle, a tym bardziej rażącego. Pojęcie rażącego naruszenia prawa nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, jednak jego znaczenie zostało ustalone...

IV SA/Wr 354/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-19

jej nieważnością z mocy prawa., W szczególności Kolegium zwróciło uwagę, że decyzja nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r...
w przedmiocie dodatku mieszkaniowego wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 7 pkt 5 u.d.m. Odmowa ustalenia prawa do świadczenia może bowiem nastąpić wyłącznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   30