Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I OSK 2360/13 - Wyrok NSA z 2015-06-03

, że w/w orzeczenie 'dekretowe' z 1954 r. zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, ale stwierdzenie jego nieważności nie jest możliwe, bowiem wywołało ono nieodwracalne...
, że kontrolowana decyzja została wydane z rażącym naruszeniem prawa a więc zasadnie stwierdzona została jej nieważność., Jednocześnie też Sąd przyjął, że organy...

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

nieważności decyzji Prezesa NBP z 22 marca 2006 r., 30 marca 2004 r., 14 listopada 2003 r. i z 1979 r., i wskazał, że wydane one zostały z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu...
NBP wnikliwe przeanalizował i zbadał zarzut wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, a następnie uznał go za bezzasadny., W toku prowadzonego postępowania...

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

nieważności zaskarżonej decyzji na zasadzie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa uznając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Prezes Narodowego Banku Polskiego...
z zastosowaniem tych Zasad, a więc z rażącym naruszeniem prawa. , Sąd nie podzielił poglądu wyrażonego w odpowiedzi na skargę, że 'brak wskazania stanowiska służbowego osoby...

I OSK 183/14 - Wyrok NSA z 2014-09-17

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; nie wymierzył organowi grzywny oraz zasądził od Przedsiębiorstwa [...] Spółka Akcyjna w Białymstoku na rzecz...
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, nie dopatrzył się bowiem w działaniu spółki lekceważenia wnioskodawcy, czy też innych naruszeń prawa, poza nieprawidłową wykładnią...

II GSK 1981/18 - Wyrok NSA z 2022-05-12

prowadzona w ramach spółki cywilnej przez przedsiębiorców wykonywana była z rażącym naruszeniem prawa, bowiem jeden ze wspólników przestał spełniać wymóg niekaralności. Sąd...
, że skarżący wykonywał - w ramach spółki cywilnej z B.M. - działalność kantorową z rażącym naruszeniem art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

. [...],[...] W. - co stanowiło, zdaniem organu, rażące naruszenie art. 13 ust. 1 ww. ustawy Prawo dewizowe,, 4. wobec uznania przez Prezesa NBP, że opisane powyżej nieprawidłowości...
powiązane z powyższymi zarzutami, zarzuty sformułowane w punktach 2, 3, i 4 skargi naruszenia prawa materialnego (art. 17 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz art. 13...

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

- w świetle art. 13 ust. 1 Prawa dewizowego - rażące naruszenie warunków wykonywania działalności kantorowej i zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie...
przedwcześnie wyrobił na swój użytek ('kasjer walutowy - M. Ł.'). Trudno więc oceniać tę sytuację jako naruszenie art. 13 ust. 2 Prawa dewizowego., W ocenie skarżącego...

I OSK 291/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku. W skardze kasacyjnej zarzucono :, - naruszenie prawa materialnego - przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...
. 32 ust. 1 ww. ustawy nie ma obowiązku ustalenia, że w sprawie wystąpiły przesłanki do uznania świadczenia za nienależnie pobrane,, - naruszenie prawa materialnego...

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

naruszenie prawa materialnego, w postaci obrazy:, 1) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 u.g.h. - przez ich zastosowanie w sprawie, podczas gdy przepisy te, wespół z art...
wyeliminować z obrotu prawnego niezgodnego z prawem aktu organów administracji publicznej, chyba że ustali naruszenie prawa prowadzące do stwierdzenia jego nieważności (zob...

I FSK 750/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

albo w sposób rażący uchybia czci strony lub narusza jej prawa., Przepis ten został skreślony przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania...
orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu., Z przytoczonego wyżej art. 184 p.p.s.a. wynika, iż naruszenie przepisu prawa nie prowadzi do uwzględnienia skargi...
1   Następne >   2