Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

II SA/Ol 603/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

, wniosła o wszczęcie postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa poprzez brak określenia obszaru...
. Podkreślono także, że w kwestii oceny 'rażącego naruszenia prawa' istnieje jednolita i jednomyślna linia orzecznictwa sądowoadministracyjnego, że o rażącym naruszeniu prawa...

II SA/Ol 453/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-28

24 listopada 2014 r., W uzasadnieniu Kolegium wywiodło, że dla ustalenia, czy kontrolowana decyzja została podjęta z rażącym naruszeniem prawa nie wystarczy stwierdzenie...
wniosków znaczeniowych. O rażącym naruszeniu prawa można zaś mówić tylko w takim przypadku, gdy proste zestawienie rozstrzygnięcia z treścią zastosowanego przepisu prawa...

II SA/Wr 741/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-15

Wójtowi Gminy M. grzywnę w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych; II. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
49/16) stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa; zobowiązał organ do wydania aktu załatwiającego podanie skarżącej...

II OSK 2066/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

zwierząt została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a więc czy istnieje podstawa do stwierdzenia jej nieważności, w tym na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a....
W doktrynie prawa administracyjnego podkreśla się, że rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych...

II SA/Kr 309/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-16

. Podniósł, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa tj została obarczona wadą określoną w art. 156 §1 pkt 2 kpa., Podniósł, że wbrew...
postępowania oraz podał, co następuje:, O rażącym naruszeniu prawa można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy proste zestawienie treści decyzji z treścią przepisu prowadzi do wniosku...

II SA/Ke 417/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-01

., Stowarzyszenie O. zarzuciło organowi, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września...
dla bezdomnych zwierząt w J. ul. B. 1, zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy., W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, że z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Po 68/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-13

rozstrzygnięć w sprawie, albowiem decyzja Związku Międzygminnego 'C. ' wydana została z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., stanowiącym...
pracownika jest nieważna, gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.). Wyjaśnienia przy tym wymaga, że rażącego naruszenia prawa...

II SA/Po 67/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-13

decyzja Związku Międzygminnego 'C. ' wydana została z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., stanowiącym podstawę do stwierdzenia nieważności...
, gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.). Wyjaśnienia przy tym wymaga, że rażącego naruszenia prawa interpretowane jest jako naruszenie przepisu...

IV SA/Po 763/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-02

administracyjne, które zostały wydane w imieniu organu kolegialnego przez wadliwie upoważnionego pracownika są nieważne, gdyż zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa (art...
. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.)., Sąd zauważa, że pojęcie rażącego naruszenia prawa interpretowane jest jako naruszenie przepisu nie pozostawiającego wątpliwości...

II SA/Po 10/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-23

są nieważne, gdyż zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., Sąd wyjaśnia jeszcze, że pojęcie rażącego naruszenia prawa interpretowane...
. Z rażącym naruszeniem prawa nie może być utożsamione każde, nawet oczywiste naruszenie prawa. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego powszechnie przyjmuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   59