Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 272/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

uwarunkowaniach stanowi rażące naruszenie prawa, wyczerpujące przesłankę nieważności art.156 § 1 pkt 2 K.p.a.;, 2) rażącą obrazę przepisów prawa materialnego, która miała...
do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. W ocenie Spółki, w niniejszej sprawie nie wystąpiła żadna z trzech przesłanek rażącego naruszenia prawa: oczywistość...

VII SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

argumentację zawartą we wniosku S. Ł. dotyczącą naruszenia art. 29 ust. 5 Prawa budowlanego z 1974 r., Dodatkowo podniosła, że skarżona decyzja została wydana z rażącym...
rażącego naruszenia prawa, której ustalenie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji., Zdanie Wojewody omawiana decyzja Urzędu Dzielnicowego [...] z dnia [...] marca 1992...

VII SA/Wa 1654/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

jest mu również przywoływany przez Stronę pogląd przeciwny, jednak w sytuacji występowania rozbieżności w orzecznictwie nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...
rażącego naruszenia prawa, przy czym organy nadzoru budowlanego obszernie odniosły się do omawianej kwestii. Trafnie [...] WINB wskazał, że czynności dotyczące rozruchu...

VII SA/Wa 1695/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-21

§ 1 pkt 2 k.p.a., tj. rażącym naruszeniem prawa. Wskazano jednocześnie, iż decyzja nr [...]. z dnia [...] listopada 2012 r. zapadła w konsekwencji stwierdzenia...
stanowiącej podstawę decyzji zależnej, decyzję zależną uznaje się za wydaną z rażącym naruszeniem prawa organ I instancji decyzją Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r...

II OSK 2420/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

społeczno-gospodarczych, jakie pociąga za sobą rażące naruszenie prawa oraz brak wyczerpującego uzasadnienia decyzji., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...
przesłanka rażącego naruszenia prawa. W opinii Sądu organ powołując się na to, że w danej sytuacji doszło do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa nie może poprzestać...

VII SA/Wa 2824/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

rozbiórki dotknięta jest kwalifikowaną wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., czy została wydana z rażącym naruszeniem prawa, mając na uwadze przywołane przez Sąd...
r. sygn. akt VII SA/WA 1246/16, zapadłym w przedmiotowej sprawie., Zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek nie budzących wątpliwości. Tam natomiast...

II OSK 2716/11 - Wyrok NSA z 2012-05-25

, nie jest dotknięta kwalifikowaną wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Nie było zatem podstaw do uchylenia decyzji Wojewody Pomorskiego dnia...
[...] listopada 2010 r., znak: [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności ww. decyzji udzielającej pozwolenia na budowę., WSA wskazał na pojęcie rażącego naruszenia prawa...

II OSK 568/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

użytkowania nieruchomości, stwierdził, że:, - bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt I sentencji wyroku);, - umorzył postępowanie sądowe...
o wymierzenie organowi grzywny z racji rażącego naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy Krzeszowice wskazał na wydanie decyzji rozstrzygającej wniosek...

II OSK 1808/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

1996 r. oraz decyzji Starosty [...] z [...] lipca 1999 r. Zarzucili, że obie decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności art. 35 ust. 1 pkt 2...
., przyjmując, że organy administracji nie wyjaśniły dostatecznie sprawy, w szczególności zarzutów mogących świadczyć o rażącym naruszeniu prawa., Po ponownym rozpoznaniu...

VII SA/Wa 3000/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

nieruchomością w rozumieniu art. 29 ust. 5 Prawa budowlanego z 1974 r. Wydanie w tej sytuacji decyzji pozwalającej na nadbudowę nastąpiło z rażącym naruszeniem...
naruszenia art. 29 ust. 5 Prawa budowlanego z 1974 r., Dodatkowo podniosła, że skarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem § 1 ust. 3 oraz § 3 zarządzeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100