Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

VI SAB/Wa 50/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-29

się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz skarżących S. S.A. w P. z siedzibą w P. oraz L. T. kwotę 357 (trzysta...
z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Komisji Nadzoru Finansowego grzywnę w wysokości 20.000 złotych., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia z dnia 9 lipca 2014...

II GSK 1969/21 - Wyrok NSA z 2022-01-21

prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie 4. zasądził od Komisji na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego., Wyrok WSA...
postępowania i że przewlekle prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzono od KNF na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania...

II OSK 956/07 - Wyrok NSA z 2008-08-27

2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 2330/06 oddalono skargę J. K., nie dopatrując się rażącego naruszenia prawa w decyzji wydanej w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego...
. K. z powodu rażącego naruszenia prawa polegającego na wydaniu pozwolenia na budowę zlokalizowanej na działce nie posiadającej - jego zdaniem - dostępu do drogi...

II OSK 1924/06 - Wyrok NSA z 2008-01-31

podzielił stanowisko organu odwoławczego, iż decyzja Prezydenta Miasta L. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Projekt budowlany zatwierdzony tą decyzją różni...
. 155 k.p.a. samo w sobie stanowi rażące naruszenie prawa i uzasadnia stwierdzenie nieważności kwestionowanej decyzji., W skardze kasacyjnej skarżący wskazał jako podstawy...

II OSK 2423/18 - Wyrok NSA z 2019-10-17

stanowiącego własność wnioskodawcy i A.D., co stanowiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W toku postępowania wpłynęło pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ul...
nie zachodziła przesłanka rażącego naruszenia prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 32 ust. 4 pkt 2 p.bud. Nierozpatrzenie przez organ odwoławczy tego, jak zakres robót...

VI SAB/Wa 49/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

akt organowi; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Komisji Nadzoru Finansowego grzywnę w wysokości 20 000...
do rozpatrzenia sprawy jest Komisja Nadzoru Finansowego., Następnie organ ten, uznając, że postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa postanowieniem z dnia...

VII SA/Wa 1367/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

nieważności ww. decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa., Po rozpatrzeniu ww. wniosku decyzją z dnia [...] października 2010r., nr [...][...] WINB...
decyzję., W uzasadnieniu wyjaśnił instytucję stwierdzenia nieważności decyzji i pojęcie rażącego naruszenia prawa ( art. 156 § 1 pkt 2 kpa)., W ocenie organu...

II OSK 14/12 - Wyrok NSA z 2013-05-14

w art. 156 § 1 ust. 1 i 2 K.p.a., czyli została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości oraz z rażącym naruszeniem prawa., Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją...
., nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem art. 33 ust. 2 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Prawa budowlanego w zw. z art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego. Zatem, w części...

II OSK 1544/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

organu nadzoru co do tego, że kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), ponieważ doszło do rażącego naruszenia art. 33 §...
nie podzielił natomiast stanowiska SKO, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

VI SAB/Wa 41/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

., Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, stwierdzenie braku przewlekłości postępowania po stronie organu, braku rażącego naruszenia prawa oraz odstąpienia...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., § 1b. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku...
1   Następne >   +2   +5   8