Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II OSK 347/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

postanowienie z dnia [...]. Wobec tego postanowienie to jako wydane z rażącym naruszeniem prawa (wydane przez organ kolegialny w wadliwym składzie) podlegało stwierdzeniu...
jest również, że wydanie przez organ kolegialny przeczenia w wadliwym składzie skutkuje rażącym naruszeniem prawa, przepisy kompetencyjne mają bowiem charakter bezwzględnie...

III RN 133/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

./ legitymacja prawna do wniesienia rewizji nadzwyczajnej, jeżeli uzna, że doszło do rażącego naruszenia prawa lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej., 2. Kierownik...
wypadku, w którym uzna za właściwe z niej skorzystać wobec 'rażącego naruszenia prawa lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej', a nie wyłącznie w sytuacji bezpośredniego...

II OSK 387/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

nieważności orzeczenia Komisji w części dotyczącej tabeli 9, 10 i 11, z powodu rażącego naruszenia prawa, ponieważ te tabele obejmują pole eksploatacji, na którym ZASP...
wykładni i stosowania prawa w zgodzie z Konstytucją'. W takich przypadkach należy brać pod uwagę przedmiot regulacji objętej niekonstytucyjnym przepisem, przyczyny naruszenia...

VII SA/Wa 2461/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

organu i, należało je zwrócić. Ewentualne rozpoznanie przez Ministra takiego odwołania, stanowiłoby w jego ocenie rażące naruszenie prawa. Organem kompetentnym...
ministra podczas jego nieobecności (, 2 pkt 1). Takie działanie doprowadziło do naruszenia przepisów prawa powodujące, wydanie przez organ rozstrzygnięcia obarczonego wadą...

VII SA/Wa 2459/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

je zwrócić. Ewentualne rozpoznanie przez Ministra takiego odwołania, stanowiłoby w jego ocenie rażące naruszenie prawa. Organem kompetentnym do, rozpoznania zażalenia...
do, naruszenia przepisów prawa powodujące wydanie przez organ rozstrzygnięcia, obarczonego wadą nieważności z tym, że w przypadku, gdy organ odwoławczy ustali...

VII SA/Wa 2460/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

). Sekretarz stanu P. Ż. jest uprawniony do zastępowania, Ministra podczas jego nieobecności ( 2 pkt 1). Takie działanie doprowadziło do naruszenia przepisów prawa powodujące...
naruszenie prawa. Organem kompetentnym do rozpoznania zażalenia na postanowienie Komisji jest Sąd Okręgowy w Poznaniu., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II OSK 1006/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

stanowiłoby w jego ocenie rażące naruszenie prawa. Organem kompetentnym do rozpoznania zażalenia na postanowienie Komisji jest Sąd Okręgowy., Na powyższe postanowienie skargę...
w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia prawa materialnego, zaistniały przesłanki do zastosowania przepisu art. 188 P.p.s.a i rozpoznania skargi w postępowaniu przed Naczelnym...

II OSK 1007/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

stanowiłoby w jego ocenie rażące naruszenie prawa. Organem kompetentnym do rozpoznania zażalenia na postanowienie Komisji jest Sąd Okręgowy., Na powyższe postanowienie skargę...
kasacyjnej zarzutu naruszenia prawa materialnego, zaistniały przesłanki do zastosowania przepisu art. 188 P.p.s.a i rozpoznania skargi w postępowaniu przed Naczelnym...

VII SA/Wa 1189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-12

z podstaw interesu prawnego skarżącej, który doznaje uszczerbku wskutek wydanej z rażącym naruszeniem prawa w postaci normy kompetencyjnej z art. 104 pkt 1 Pr. Aut...
o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Zdaniem wnioskodawcy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem art. 104 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach...

FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o prawach...
małżonkowie Bożena i Jarosław O. zarzucili naruszenie:, - prawa materialnego - art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 1 ust...
1   Następne >   2