Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II OSK 3142/20 - Wyrok NSA z 2021-07-07

w pkt 1. wyroku;, 3) stwierdził, że bezczynność, o której mowa w pkt 2. wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4) przyznał od Szefa Urzędu do Spraw...
do Spraw Cudzoziemców w rozpoznaniu odwołania od ww. decyzji Wojewody z [...] czerwca 2018 r. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, do czego doszło skutkiem...

IV SA/Wa 1228/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-25

. nie zawierała zatem naruszeń prawa materialnego ani procesowego, które mogło być uznane za rażące naruszenie prawa, w szczególności nie była sprzeczna z art. 51 ustawy...
przyjęcie, że przy wydaniu decyzji z dnia [...] grudnia 1986 r. nie doszło do rażącego naruszenia prawa, które by skutkowało stwierdzeniem jej nieważności,, - art. 7, art. 8...

II SAB/Go 41/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-23

. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, III. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. oddala wniosek o wymierzenie organowi...
,, - stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenia organowi grzywny w wysokości 200 złotych,, - zasądzenia kosztów postępowania...

IV SA/Wa 398/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

, iż rażącym naruszeniem prawa procesowego jest brak wszczęcia i przeprowadzenia przez Kierownika USC postępowania administracyjnego w sprawie. Organ winien...
z prawem. Natomiast co do zaistnienia przesłanki rażącego naruszenia prawa przyjmuje się - i jest to ugruntowane stanowisko reprezentowane zarówno w doktrynie...

II OSK 172/20 - Wyrok NSA z 2020-07-27

albo z rażącym naruszeniem prawa., Skarżący wniósł o stwierdzenie bezskuteczności zaskarżonych w pkt 1) i 2) czynności oraz o stwierdzenie, że zaskarżona czynność unieważnienia...
aktu stanu cywilnego wymieniona w pkt 1) miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zaś zaskarżona czynność ponownego przeniesienia aktu stanu cywilnego wymieniona w pkt 2...

IV SA/Wa 1497/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-10

pkt 2 kpa, w świetle którego wadą nieważności dotknięte są decyzje wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz art. 156 § 1 pkt 5 kpa przewidujący...
decyzja Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w G. byłaby nieważna., Przechodząc do podstawy nieważności jaką jest rażące naruszenie prawa należy stwierdzić, że koniecznym...

II SA/Ol 658/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-16

uprzednio czynności miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. W związku z powyższymi zarzutami skarżący wniósł o stwierdzenie bezskuteczności...
prawa, zaś zaskarżona czynność ponownego przeniesienia aktu stanu cywilnego wymieniona w pkt 2) nie miała miejsca bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa...

III SAB/Kr 148/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-09

miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a P.p.s.a.). Oznacza to, że celem skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest doprowadzenie...
bezczynności (rażącego naruszenia prawa) stała się wobec tego bezprzedmiotowa., Wskazać również należy, że zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego akt...

II OSK 878/13 - Wyrok NSA z 2014-10-16

utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji wydanej z rażącym naruszeniem prawa; art. 10 § 1 i art. 35 k.p.a. oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie...
dotyczących urodzin i małżeństwa J. W. Naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem nie można w sposób prawidłowy zastosować norm prawa materialnego...

II SA/Rz 782/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, stanowiącą rażące naruszenie prawa, oraz wyrażenie błędnego poglądu prawnego, iż w niniejszej sprawie wnioskodawców...
naruszył przepisy prawa w tym względzie. Za bezpodstawny uznał też podniesiony w odwołaniu zarzut naruszenia art. 32 i 33 K.p.a. po myśli art. 32 K.p.a. strona...
1   Następne >   +2   +5   8