Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 171/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych...
do stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowań, z uwagi na rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Zarzuty podnoszone przez J. L...

II SA/Po 517/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-25

. Pozbawienie wnioskującej możliwości skutecznego wzruszenia postanowienia stanowi, jej zdaniem, rażące naruszenie obowiązujących przepisów prawa., Postanowieniem z dnia...
organu w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że naruszenie prawa tylko wtedy ma charakter rażący, gdy akt administracyjny został wydany wbrew nakazowi...

II SA/Lu 484/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-26

Nie każde naruszenie prawa skutkuje nieważnością decyzji. W myśl art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. za nieważną należy uznać decyzję, która została wydana z rażącym naruszeniem...
prawa Rażące naruszenie prawa to zwrot o charakterze wartościującym, który skutkuje koniecznością ewaluacji naruszeń w kategoriach ich doniosłości, oczywistości...

II SA/Lu 365/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-08

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W uzasadnieniu organ stwierdził, że rażące naruszenie prawa wyrażało się w: (1) ustaleniu warunków zabudowy...
, z powodu rażącego naruszenia prawa., W wyniku skarg, wniesionych przez D. W. i K. O., wyrokiem z 7 czerwca 2017 r. (II SA/Lu 1284/16), Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Łd 173/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-08

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), dalej powoływanej jako 'K.p.a.', zarzucił rażące naruszenie prawa polegające na:, nieustaleniu faktycznego oddziaływania...
[...] kwietnia 2009r. znak: [...] nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Nie stwierdził jednocześnie wystąpienia pozostałych...

II SAB/Go 25/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-10

[...]. W skardze domagała się uznania, iż postępowanie administracyjne we wskazanej sprawie prowadzone było w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa...
przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, które przybrało postać rażącego naruszenia prawa. Czynności przeprowadzane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze miały...

II OSK 336/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

. 156 § 1 pkt 4 K.p.a. za nieuzasadniony. Odnosząc się do podniesionej przez A. C. przesłanki rażącego naruszenia prawa, określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a....
natomiast środowiskowych uwarunkowań stanowi w ocenie skarżącej rażące naruszenie prawa., Kolegium wskazało, że poddało analizie treść obowiązującej w dniu wydania decyzji...

II SA/Łd 704/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-22

jej z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie S. W. wobec braku obligatoryjnego dowodu - oryginału karty informacyjnej przedsięwzięcia nie sposób przyjąć, iż można oceniać...
się ze stanowiskiem SKO, iż naruszenia prawa nie noszą znamion rażącego naruszenia. W ocenie wnioskodawcy, gdyby SKO dokonało prawidłowej oceny wagi naruszeń, jakich...

II SA/Sz 433/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-11

jest jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1 K.p.a. Wada nieważności określona w art. art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. dotycząca rażącego naruszenia prawa powoduje, że decyzja nią...
dotknięta pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu prawa, a charakter tego naruszenia powoduje, że decyzja taka nie może pozostać w obrocie prawnym. Rażące naruszenie...

VIII SA/Wa 989/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-20

, iż niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] lipca 2011 r., bowiem nie była ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, ani obarczona inną wadą, o której mowa...
prawa procesowego tj. art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a. w związku z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, doprowadziło do rażącego naruszenia przepisów prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   21