Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony

II GSK 1711/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyjaśnił, że z rażącym naruszeniem prawa w świetle powołanego przepisu mamy do czynienia...
interpretacyjnych. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przepisami prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje, że decyzja...

II GSK 541/13 - Wyrok NSA z 2014-05-30

kwestionującego charakter stwierdzonego rażącego naruszenia prawa przez Kierownika Biura ARiMR, stwierdził, że nie dokonywał ustaleń wielkości stwierdzonych nieprawidłowości odnośnie...
z PEG., Sąd pierwszej instancji podniósł, że cechą rażącego naruszenia prawa jest pozostawania treści decyzji w oczywistej sprzeczności z treścią zastosowanego przepisu...

VIII SA/Wa 793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

z rażącym naruszeniem prawa wskazał, że organ prowadzący postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa zobligowany...
jest do zbadania, czy z materiału dowodowego wynika, że do rażącego naruszenia prawa doszło i na czym ono polegało., Omawiając poglądy judykatury, iż o rażącym naruszeniu prawa...

II GSK 154/14 - Wyrok NSA z 2015-03-10

decyzji i umorzenie postępowania. Powołując się na wskazane w odwołaniu wyroki sądów administracyjnych wskazał, że zgodnie z ich treścią rażące naruszenie prawa...
to kwalifikowana wada decyzji, która różni się od innego naruszenia prawa, zakwestionował zaistnienie w sprawie rażącego naruszenia prawa i podniósł, że w sprawie stwierdzenia...

II GSK 1717/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

nieważność decyzji, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Rażącym naruszeniem prawa w świetle powołanego przepisu mamy do czynienia...
, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu 156§1 pkt 2 k.p.a. jest takie naruszenie normy prawa obowiązującego, które jest na tyle wyraźne, że nie budzi wątpliwości...

II GSK 903/13 - Wyrok NSA z 2014-07-04

instancji podniósł, że cechą rażącego naruszenia prawa jest pozostawanie treści decyzji w oczywistej sprzeczności z treścią zastosowanego przepisu, przez ich proste...
dowodowego, wobec czego nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W ocenie Sądu, wskazane przez Prezesa ARiMR przepisy prawa...

II GSK 1994/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

powyższej decyzji, gdyż w ocenie strony została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z [...] maja 2014 r., Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR...
wydana z rażącym naruszeniem prawa, które z kolei pociągałoby za sobą konieczność stwierdzenia jej nieważności w oparciu o tryb określony w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy...

II GSK 1211/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przepisami...
procedury w zakresie prawidłowego ustalenia wielkości działek, do których mogą być przyznane płatności ONW, to naruszenie prawa nie miało charakteru rażącego naruszenia...

II GSK 2005/13 - Wyrok NSA z 2015-01-15

WSA wskazał, że rażące naruszenie prawa, będące przyczyną nieważności decyzji występuje wówczas, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu...
. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje...

II GSK 1135/13 - Wyrok NSA z 2014-07-04

pierwszej instancji podniósł, że cechą rażącego naruszenia prawa jest pozostawanie treści decyzji w oczywistej sprzeczności z treścią zastosowanego przepisu...
postępowania dowodowego, wobec czego nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Nie można bowiem przyjąć, wbrew twierdzeniom organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100