Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 817/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-22

łańcucha przepływu 'pustych faktur' i zalegalizowania w ten sposób pochodzenia towaru oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z dokonaniem (na końcowym etapie obrotu...
, a w konsekwencji nie mogli tego granulatu sprzedać skarżącej. Wszystkie podmioty zaangażowane były w proceder obrotu 'pustymi fakturami' i uczestniczyły w transakcjach...

III SA/Wa 817/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

pod nazwą B. wystawiał tzw. puste faktury VAT. Z pozostałych protokołów przekazanych przez Prokuraturę wynikało dodatkowo, że inni przesłuchani także w charakterze podejrzanych...
oraz świadkowie potwierdzili, iż P.D. brał udział w procederze wystawiania 'pustych faktur'. Wystawiał je na jednym komputerze, w oparciu o ten sam program i tę samą...

VIII SA/Wa 694/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

dot. oleju napędowego, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, tzw. 'puste faktury', tj:, - [...] zł - zaewidencjonowanych w podatkowej księdze...
działalności gospodarczej i została powołana do wprowadzania do obrotu gospodarczego 'pustych' faktur; działalność w ramach tej firmy została zakończona z dniem [...].07.2014r....

III SA/Wa 724/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

(tzw. 'dobrej wiary'; zob. s. 14 zaskarżonej decyzji), ale świadomie przyjmowała do rozliczenia tzw. 'puste faktury', które posłużyły jej do obniżenia należnego podatku...
tzw. 'pustych' faktur VAT., Zarzuty odwołania Dyrektor IS uznał tym samym za chybione, gdyż NUS podjął stosowne działania celem prawidłowego ustalenia stanu faktycznego...

I FSK 195/16 - Wyrok NSA z 2017-12-12

faktury, a w części faktur zawyżył wielkość sprzedaży. Ponieważ czynności ujęte w pustych fakturach nie mogą być podstawą opodatkowania, zastosowano art. 108 ust. 1...
jedynie za pieniądze puste faktury dla Skarżącego i L. L.; (2) w dokumentacji P. nie było dowodów zakupu katalizatorów od osób fizycznych, a dowody zakupu od firm...

I SA/Lu 737/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-08

, ale z zatajeniem wobec osób trzecich (nabywców) prawdziwego podmiotu realizującego tenże obrót. Ustalenie, że w danej sprawie miało miejsce wystawianie tzw. pustych faktur...
., W tych okolicznościach, jeśli oceniać je racjonalnie, trafnie organ stwierdził, że mamy do czynienia z pustymi fakturami, nieopisującymi rzeczywistych zdarzeń w obrocie gospodarczym...

I SA/Bd 963/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-19

, czy też pośrednictwo Skarżącego w handlu tym towarem sprowadzało się jedynie do wystawiania 'pustych' faktur dla odbiorcy tego towaru, tj. Spółki P. . W tym zakresie organ wskazał...
osobowymi i ciągnikami rolniczymi, natomiast w późniejszym czasie nie prowadziła działalności gospodarczej, a jedynie wystawiała 'puste' faktury. Oględziny siedziby tej Spółki...

III SA/Wa 2792/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

. Z tego co się zorientował J. wystawiał faktury firmom wykonującym roboty w W. w celu wyłudzenia VAT-u. Zeznał, iż D. J. wystawiał puste faktury sprzedaży jako spółka...
Administracyjnego w Warszawie., Skarżąca wyraziła sprzeciw wobec przyjętych konkluzji odnośnie zakwalifikowania spornych faktur jako 'pustych'. Jej zdaniem zarówno organ...

I SA/Łd 898/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-05

, co skutkowało opodatkowaniem obrotu pustymi fakturami, które to czynności, jako nie mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, podlegają wyłączeniu od opodatkowania...
jego niezastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego., Skarżąca wskazała, iż z ustaleń organów podatkowych wynika, że uczestniczyła ona w obrocie pustymi fakturami...

I FSK 566/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

jej podwykonawców. Wszystko to daje podstawy do przyjęcia, że skarżąca uczestniczyła w procederze przyjmowania do rozliczeń pustych faktur, co czyni zbędnym badanie...
, że faktury, z których Spółka odliczyła podatek naliczony, to faktury puste, organ nie miał obowiązku wyjaśniania, kto w rzeczywistości roboty te wykonał. Inicjatywa dowodowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   14