Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1091/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

6 500,00 l oleju napędowego z niewiadomego źródła w oparciu o tzw. 'puste' faktury VAT zakupu, od którego nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości...
, na podstawie przeprowadzonych dowodów, że w okresach rozliczeniowych objętych postępowaniem skarżący na podstawie 'pustych' faktur, tj. nie odzwierciedlających rzeczywistego...

I GSK 1104/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

rozliczeniowych objętych postępowaniem skarżący na podstawie 'pustych' faktur, tj. nieodzwierciedlających rzeczywistego obrotu dokonał nabycia od PH O S. S. 26.380,00...
, albo przynajmniej zażądać wyjaśnień na piśmie, czy również on nie zakupił samych faktur. Natomiast w skardze kasacyjnej pozostała już tylko ta druga wersja - czyli puste faktury...

I GSK 1081/15 - Wyrok NSA z 2017-05-11

kontrolujących, obie firmy były producentami tzw. 'pustych faktur', a więc takich, które nie są prawdziwe i nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji sprzedaży paliwa...
. i PHU T. D. P., W ocenie WSA, organ w sposób niewadliwy ustalił, że skarżąca w okresie od maja do końca 2007 r. na podstawie 'pustych faktur' tj...

I GSK 1119/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

na podstawie 'pustych' faktur, tj. nieodzwierciedlających rzeczywistego obrotu dokonał nabycia od PH O. S. S. oraz od A. Sp. z o.o. 48.285,41 litrów oleju napędowego...
, na podstawie przeprowadzonych dowodów, że w okresach rozliczeniowych objętych postępowaniem skarżący na podstawie 'pustych' faktur, tj. nieodzwierciedlających rzeczywistego...

I GSK 860/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

rozliczeniowych objętych postępowaniem podatnik na podstawie 'pustych' faktur, tj. nieodzwierciedlających rzeczywistego obrotu dokonał nabycia od PH O. S. S. 6 500,00 litrów...
skarżący na podstawie 'pustych' faktur, tj. nieodzwierciedlających rzeczywistego obrotu nr [...] z dnia [...] listopada 2005 r. i nr [...] z dnia [...] grudnia 2005 r. dokonał...

III SA/Gl 1447/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-09

wystawianiem tzw. pustych faktur; spółka 'B' nie była płatnikiem podatku akcyzowego i nie posiadała wyrobów ropopochodnych (przesłuchanie św. J. B.- Prezesa Zarządu spółki 'B...
jednoznacznie wynika, iż spółka 'B' pozorowała działalność gospodarczą wystawiając tzw. puste faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych dostaw towaru. Spółka nie kupowała...

I SA/Ol 665/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-04

) oraz w 2013r. (w przypadku Spółki C) oleju napędowego. Rola ww. Spółek sprowadzała się do wystawiania 'pustych faktur' na rzecz strony, które, jak się okazało w wyniku...
firmowanymi przez Spółki B i C nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych. Natomiast wprowadzając do obiegu tzw. 'puste' faktury podmioty te legalizowały olej...

III SA/Po 1272/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-04

, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste faktury'., Organ II instancji ustalił, że firma x nie posiadała infrastruktury technicznej umożliwiającej obrót paliwami...
rzeczywistych zdarzeń gospodarczych pomiędzy stronami wskazanymi na fakturach, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste faktury'. Przede wszystkim, spółka x miała...

III SA/Po 551/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-18

skarżącej, A. zastosował taką samą technikę, jak wobec skarżącego, oskarżając go o kupowanie pustych faktur. Organ uznał, że twierdzenia D. dotyczące pomówienia...
, A. spotkał się z T. i zaproponował mu, że może wystawiać dla niego puste faktury bez fizycznej rzeczywistej sprzedaży towaru na olej napędowy, które to faktury...

III SA/Gl 460/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-20

i nielegalnego źródła, a ustalony został tylko wystawca 'pustych' faktur, tj. 'B' , zaś rzeczywisty sprzedawca paliwa nie został zidentyfikowany. Brak dostępu do dokumentacji...
paliwa przy pomocy 'pustych' faktur pozorował obrót tym paliwem przez 'słupa' 'B' aby wprowadzić na rynek nieopodatkowane paliwo. Zatem należy przyjąć, iż paliwo...
1   Następne >   +2   +5   9