Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 341/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-01

umożliwiającym wyeliminowanie pustych faktur jest ich korekta. Uzasadniając ten pogląd zauważyła, że nie istnieją przepisy zakazujące korekt 'pustych faktur'. Dodatkowo...
[...]. określającą Spółce kwotę podatku podlegającą wpłacie na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u., wynikającą z 'pustych faktur' wystawionych przez Spółkę w okresie od marca...

I FSK 176/14 - Wyrok NSA z 2015-09-25

opisanych na fakturach. Wystawione faktury to zatem 'puste faktury'., Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że głównymi wydatkami ponoszonymi w poszczególnych miesiącach 2007 r...
podwykonawcę - Spółkę z o.o. 'D.', nie wykonał czynności opisanych na fakturach. Wystawione faktury to zatem 'puste faktury'. Za powyższym przemawiał zebrany w sprawie...

I FSK 177/14 - Wyrok NSA z 2015-09-25

opisanych na fakturach. Wystawione faktury to zatem 'puste faktury'., Dyrektor Izby Skarbowej podniósł, że głównymi wydatkami ponoszonymi w poszczególnych miesiącach 2007 r...
opisanych na fakturach. Wystawione faktury to zatem 'puste faktury'. Za powyższym przemawiał zebrany w sprawie materiał dowodowy. Fakt wystawiania w latach 2006-2008 faktur VAT...

I SA/Łd 758/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-29

rzeczywistych transakcji gospodarczych - tzw. 'pustych faktur'. Z kolei z ostateczna decyzja tego organu z [...] września 2012 r dotyczy 642 'pustych faktur' wystawionych...
. została utworzona jedynie w celu wystawiania pustych faktur i nie prowadziła jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Przedmiotowe faktury zostały wystawione przez podmiot...

I SA/Wr 803/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

- dotyczą udziału J. K. w procederze wystawiania 'pustych faktur'. Istotą sporu w niniejszej sprawie było ustalenie zasadności zakwestionowania przez organy podatkowe prawa...
) faktury te nie tylko nie dokumentują rzeczywistych transakcji pomiędzy ujawnionymi na nich podmiotami, ale są to 'puste faktury' nie dokumentujące żadnych czynności., Sąd...

I SA/Łd 677/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-29

działalności gospodarczej pod firmą 'A' wprowadził do obrotu gospodarczego 590 faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych transakcji gospodarczych - tzw. 'pustych faktur...
'. Z kolei z ostateczna decyzja tego organu z [...] r dotyczy 642 'pustych faktur' wystawionych przez tego podatnika w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 31 stycznia 2011...

I SA/Gl 262/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-29

bowiem poza spółką A handel pustymi fakturami., 2.5. Decyzją z dnia [...] roku, nr [...] DIS odmówił uchylenia własnej decyzji wymiarowej z dnia [...] r. W uzasadnieniu...
puste faktury nie odzwierciedlające faktycznego zdarzenia gospodarczego., W uzasadnieniu, powielając zawartą w odwołaniu argumentację stwierdził, że organy podatkowe obu...

III SA/Gl 791/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-08

spółki w procederze wystawiania 'pustych faktur', tj. faktur niepotwierdzających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych., Dalej organ odwoławczy argumentował, iż stosownie...
w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli bez wątpienia dowodzą, że skarżąca była jednym z ogniw procederu wystawiania tzw. 'pustych faktur...

I SA/Lu 974/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-25

wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, według ustalonego podziału ról, posługiwali się 'pustymi' fakturami wystawionymi przez firmę E. Z. C. na rzecz...
mu zarzutów, ale również szczegółowo opisał zaistniały proceder wystawiania przez niego 'pustych faktur' na rzecz firmy skarżącego. Wyjaśnił, że za niewielkim 'wynagrodzeniem...

I SA/Lu 976/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-25

się 'pustymi' fakturami wystawionymi przez firmę A na rzecz firmy B. B. co doprowadziło do uszczuplenia przez B. B. należnego podatku VAT na łączną kwotę 183.836,18 zł...
mu zarzutów, ale również szczegółowo opisał zaistniały proceder wystawiania przez niego 'pustych faktur' na rzecz firmy skarżącego. Wyjaśnił, że za niewielkim...
1   Następne >   +2   +5   10