Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1152/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

części uzasadnienia Sąd pierwszej instancji zgodził się ze skarżącą spółką, że w treści wniosku nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur...
znamiona 'pustych faktur, o których stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (str. 4-5 uzasadnienia - skargi)., Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w realiach...

I FSK 704/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur przez współpracujących z nią agentów, a co organ interpretacyjny wyeksponował w zaskarżonej...
'pustych faktur, o których stanowi art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (str. 4 - 5 uzasadnienia skargi)., W realiach rozpoznawanej sprawy ocenie, w granicach...

I SA/Gd 914/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-05

rozliczeń podatkowych. Paragon z NIP stanowi sposób walki z tzw. pustymi fakturami. Księgi rachunkowe muszą być uznane za rzetelne, jeżeli zachowane zostały wymogi prawne (por...
. P. Karbownik, Paragon NIP nowym sposobem na walkę z tzw. pustymi fakturami - 'Doradca Podatkowy' 2019/11/25-28). W sytuacji, gdy paragon jest wystawiany poza systemem...

I SA/Po 410/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-28

, jeśli spełnione zostaną materialne przesłanki określone w art. 86 u.p.t.u. W szczególności faktury wystawionej zbyt wcześnie nie można uznać za fakturę 'pustą', gdyż intencją...
. 1 u.p.t.u.) w terminie wynikającym z art. 103 ust. 1 u.p.t.u.. Jednocześnie taka faktura jest fakturą 'pustą' i w świetle art. 88 ust. 3a pkt 4a ustawy nie daje prawa...

I SA/Gd 1151/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-10

transportu są puste kontenery, a jej nabywcą jest przedsiębiorca posiadający siedzibę poza terytorium UE, właściciel kontenerów, który uprzednio przywiózł w nich ładunki...
z ładunków. Magazynowanie pustych kontenerów następuje w innych lokalizacjach. Proces logistyczny polega na rozładunku kontenerów przez osobę trzecią, niezwłocznym...

I SA/Wr 391/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-19

Produktów) dla poprawnego wystawiania faktur,, ■ pozyskiwaniu nowych zamówień na określonym obszarze,, ■ wsparciu posprzedażowym, np. w przypadku problemów lub pytań Klientów...
jest zaangażowana w proces przekazywania informacji dotyczących rozliczeń z danym podmiotem, tzn. X Szwecja przekazuje Spółce dane konieczne dla poprawnego wystawienia faktury...

III SA/Wa 1518/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu...
w przypadku braku faktury lub rachunku (z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów...