Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 1130/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-24

z [...] lipca 2014 r. ([...])., Jak podkreśliła dalej spółka, zgodnie z dominującą linią interpretacyjną i orzeczniczą, jako puste faktury kwalifikuje się faktury...
zapłaty zaliczki z opóźnieniem, tzn. po upływie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury, należy uznać, że faktura ta staje się 'fakturą pustą' ze skutkami, o jakich mowa w art...

III SA/Wa 742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

przed dniem powstania obowiązku podatkowego. Przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT odnosi się do 'pustych faktur', tj. faktur, które nie dokumentują rzeczywistej...
materialnego poprzez:, a. przyjęcie, że faktura VAT wystawiona w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą dokonania dostawy jest fakturą pustą, o której mowa w art...

I FSK 230/17 - Wyrok NSA z 2019-02-05

naliczonego)., Na te kwestie zwracał uwagę TSUE także w innym wyroku odnoszącym się do korekt podatku należnego. Sprawa dotyczyła wprawdzie zasad korygowania pustych faktur...
uzyskania potwierdzenia odbioru otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej., 2. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, w ramach stanu faktycznego skarżąca wyjaśniła...

III SA/Gl 1302/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-13

nie będzie dawała jej odbiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Spółka nadmieniła również, że wystawianie pustych faktur podlega karze na podstawie art. 62 § 2 ustawy...
od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem płatności w ramach dofinansowania projektu - jest nieprawidłowe., Interpretacja została...

III SA/Wa 1709/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

., Z tak sformułowanej interpretacji, jak słusznie zauważa Skarżąca wynika, iż Organ uważa, że w razie upływu 30 dni od dnia wystawienia faktury, faktura ta staje się 'pusta...
naliczonego z faktury wystawionej wcześniej niż 30 dni przed dostawą towaru., Skarżąca opisując zdarzenie przyszłe wskazała, że jest osobą prawną, polskim rezydentem...

I SA/Kr 245/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-28

nieruchomości Wnioskodawca zawiera z najemcami porozumienia w sprawie zmiany warunków wynajmu (np. wprowadzające wzrost czynszu najmu), jak i zawiera nowe umowy najmu na puste...
. Współwłaściciele nieruchomości wystawiali najemcom lokali (we własnym imieniu) faktury lub rachunki obejmujące części czynszu lub opłat za media w proporcji do posiadanych udziałów...

I FSK 970/17 - Wyrok NSA z 2019-05-27

A. Za każdy okres rozliczeniowy Spółka A wystawi fakturę na podstawie danych stanu magazynowego, jak i raportów otrzymanych od Spółki B potwierdzających ilość pobranych...
miesięcznych: Spółka B na rzecz swoich odbiorców będzie wystawiać faktury za przyjęte okresy rozliczeniowe i tymi fakturami będzie dokumentować zbiorczo dostawy dokonane...

I SA/Bd 619/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

na akceptację. Przyjęcie takiej tezy czyniłoby bowiem pojęcie 'dostaw towarów o charakterze ciągłym' zbiorem pustym (w przypadku towarów zawsze możliwe jest wyróżnienie odrębnych...
kwot. Po otrzymaniu zlecenia od klienta, w którym określone są: zakres prac rozwojowych oraz wynagrodzenie za ich wykonanie, spółka wystawia fakturę zaliczkową na kwotę...

I SA/Kr 83/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-09

lub 12-miesięczne). W efekcie, w zależności od cyklu rozliczeniowego Wnioskodawca wystawia faktury w trybie 1, 2, 6 lub 12 miesięcy. W tym zakresie powołano się na treść § 32...
ust. 4 i 5 Rozporządzenia taryfowego 2017 i wywiedziono, że w takich przypadkach, rozliczenie opłat następuje w fakturze VAT wystawionej po zakończeniu danego okresu...

III SA/Wa 784/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

na rzecz najemców na podstawie zawartych umów najmu dokumentowane są przez spółkę fakturami VAT obejmującymi zarówno czynsz najmu powierzchni oraz tzw. czynsz dodatkowy...
oraz koszty pośrednie stanowią odrębne od czynszu najmu pozycje na fakturze wystawianej na rzecz najemców., Z opisu stanu faktycznego wynikało, że powodem wyodrębnienia kosztów...
1   Następne >   2