Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 3795/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

tzw. 'puste faktury' lecz dokumenty odzwierciedlające rzeczywisty obrót usługami., Skarżąca stwierdziła, że aktualnie obowiązujące przepisy nie dają podstaw...
interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie...

III SA/Wa 2518/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

się również podmioty, których działania nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu u.p.t.u., lecz nastawione są np. na wprowadzanie do obrotu 'pustych...
' faktur lub wyłudzenia zwrotu podatku. Konieczne jest zatem identyfikowanie takich podatników i uniemożliwienie im rejestracji lub szybkie wyrejestrowywanie takich podmiotów...

III SA/Wa 3612/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

wszelkich pozostałych dostaw w łańcuchu za dostawy w rozumieniu ustawy o VAT. Trudno zatem uznać, że faktury wystawione przez dealera na Spółkę to faktury puste, opierając...
na dealera prawo do rozporządzania towarami jako właściciel. Spółka wystawi na dealera fakturę VAT za dostawę krajową, obejmującą wszystkie dostarczone towary handlowe...

III SA/Wa 4140/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-29

wynajętej powierzchni w stanie czystym, pustym (tj. opróżnionym z majątku najemcy) i kompletnym pod względem wszystkich zabudów i elementów wykończeniowych oraz innych...
fakturą, na której widnieje jedna pozycja dotycząca ogółu Opłat eksploatacyjnych z zastosowaniem podstawowej stawki VAT., W umowach podpisywanych z najemcami Spółka...

I SA/Kr 36/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-07

fakturami VAT wystawionymi na Gminę, z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Wśród ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących możliwe...
dokumentuje wystawianymi na mieszkańców/kontrahentów fakturami VAT oraz rozlicza z tego tytułu podatek należny;, -wykonuje odpłatnie czynności w zakresie zaopatrzenia w wodę...

II FSK 2655/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

jest przyjęcie, iż swą hipotezą obejmuje odpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia. Wymieniona norma prawna nie może mieć charakteru pustego, zakładającego, iż nie znajduje ona...
, które w istocie zakłada, iż norma z art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p. nie ma charakteru pustego powoduje, iż nie jest dopuszczalne ponowne określanie kosztów uzyskania przychodów...

I SA/Po 730/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-12

zewnętrzne) - wskazane czynności Gmina dokumentuje wystawianymi na mieszkańców/kontrahentów fakturami VAT oraz rozlicza z tego tytułu podatek należny;, B. wykonuje...
oraz wydatki bieżące, związane z infrastrukturą, są/będą dokumentowane wystawianymi na wnioskodawcę przez dostawców towarów/usługodawców fakturami VAT, z wykazanymi...

I SA/Wr 624/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi A Spółka Akcyjna z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: 1. oddala skargę w części dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze. 2. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pytanie od drugiego do siódmego. 3. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz A Spółki akcyjnej z ...

III SA/Wa 359/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

voucher na śniadanie udaje się do punktu gastronomicznego, a następnie uiszcza na rzecz Skarżącej zapłatę za posiłek na podstawie wystawionej faktury VAT z 8% stawką...
takie usługi. Sprzedawca usługi, prowadzący lokal gastronomiczny w cyklach tygodniowych wystawia na rzecz Skarżącej fakturę za świadczone usługi gastronomiczne ze stawką VAT 8...

III SA/Wa 360/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

Skarżącej zapłatę za posiłek na podstawie wystawionej faktury VAT z 8% stawką podatku., Ponieważ Skarżąca nie posiada własnego zaplecza gastronomicznego, opisane usługi...
Skarżącej fakturę za świadczone usługi gastronomiczne ze stawką VAT 8%., 1.3. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:, Czy Skarżącej przysługuje prawo...
1   Następne >   2