Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Gl 1530/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-19

w innym wyroku odnoszącym się do korekt podatku należnego. Sprawa dotyczyła zasad korygowania pustych faktur, lecz myśl cytowaną poniżej można odnieść odpowiednio...
). Uczelni nie przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur stwierdzających nabycie towarów i usług służących realizacji projektu...

I SA/Ol 770/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-22

', jest zainteresowany kwestią ustalenia, czy miał miejsce faktyczny obrót towarami i czy wystawione faktury stanowią tzw. 'puste faktury', o których mowa w art. 108 ustawy o VAT...
stanie faktycznym nie nastąpił fikcyjny obrót towarem, a do faktur wystawionych przez poszczególne podmioty transakcji nie ma zastosowania art. 108 ustawy z dnia 11 marca...

I FSK 1063/13 - Wyrok NSA z 2015-07-28

się do realiów sprawy. Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy faktura nie odzwierciedla transakcji (puste faktury) lub wprawdzie odzwierciedla transakcje, ale niezgodnie...
(Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: u.p.t.u.)?,, 2) Czy skarżąca ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur...

I SA/Wr 2068/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-20

przypadku odpłatnej dostawy towarów i usług (w tym aportu), co naruszałoby art. 12 ust. 4 pkt. 9 ustawy o updop przepis byłby w efekcie przepisem pustym) i w konsekwencji...
należnego z tytułu omawianej transakcji, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez Spółkę, uregulowana zostanie przez Inną Spółkę na rzecz Spółki w formie...

I SA/Wr 330/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-09

jako świadczenia samodzielne, nie zasługuje na akceptację. Przyjęcie takiej tezy czyniłoby bowiem pojęcie 'dostaw towarów o charakterze ciągłym' zbiorem pustym (w przypadku towarów...
rozliczanie dostaw w następujących po sobie okresach rozliczeniowych. W celu usprawnienia rozliczeń strona planuje wystawiać jedną, zbiorczą fakturę dokumentującą...

I SA/Rz 300/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

wystawiona faktura VAT?, Zdaniem wnioskodawcy nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej nie podlega opodatkowaniu...
' ponieważ do wypłaty przyznanego Gminie odszkodowania została zobowiązana sama Gmina. Wypłata ma nastąpić z jej środków budżetowych. Powyższe czyni przedmiotową należność pustą wartością...

I SA/Wr 12/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-12

bowiem pojęcie 'dostaw towarów o charakterze ciągłym' zbiorem pustym (w przypadku towarów zawsze możliwe jest wyróżnienie odrębnych czynności, tj. jednostkowych dostaw). Dlatego...
rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Faktura sprzedaży będzie wystawiana po zakończeniu okresu rozliczeniowego (danego miesiąca) z zachowaniem terminów ustawowych...

III SA/Gl 625/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-23

odnośnie wcześniejszego zakończenia najmu, ponieważ puste lokale nie są mu do niczego potrzebne, czynsze najmu spadają, a znalezienie nowego najemcy jest bardzo trudne...
Wnioskodawca nie świadczy na rzecz byłego najemcy żadnych usług i dlatego nie wystawia za najem faktur VAT. Jednocześnie Wnioskodawca nie rezygnuje z utraconych korzyści i dąży...

I SA/Op 608/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-28

', sprzedaży usług dla mniejszej liczby osób niż przewidywana (tzw. koszt pustych nóg), różnic kursowych, dodatkowych kosztów, np.: dopłat paliwowych, dowozu klientów...
dokumenty (kontrakty, faktury, potwierdzenia zapłaty)., Pytanie Spółki brzmiało następująco: czy w przedstawionym stanie przyszłym, Spółka może uwzględnić ujemną marżę...

I SA/Kr 1287/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-22

, noclegi, przejazdy, koszty związane z 'pustymi' przebiegami przewoźników itp.,, - promocje, oferty last minutę i inne - co do których Biuro Turystyczne nie jest w stanie...
faktur potwierdzających nabycie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty długo po wykonaniu usługi., Od 1 stycznia 2014 r. zaczęły jednak obowiązywać nowe...