Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 458/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

tzw. pustych faktur, a to z kolei nadal zobowiązywałoby do zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług., Dyrektor Izby Skarbowej...
, że wypłacane premie pieniężne są zwolnione z podatku od towarów i usług, wystawianie przez Skarżącą faktur prowadziłoby do powstania tzw. pustych faktur a to z kolei...

I SA/Rz 1130/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-24

z [...] lipca 2014 r. ([...])., Jak podkreśliła dalej spółka, zgodnie z dominującą linią interpretacyjną i orzeczniczą, jako puste faktury kwalifikuje się faktury...
zapłaty zaliczki z opóźnieniem, tzn. po upływie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury, należy uznać, że faktura ta staje się 'fakturą pustą' ze skutkami, o jakich mowa w art...

I SA/Po 880/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-23

i kosztów pomiędzy Partnerami Konsorcjum) skutkowałoby wystawianiem przez Partnerów Konsorcjum 'pustych' faktur VAT, tj. faktur nie dokumentujących żadnej czynności...
Konsorcjum (w tym również Skarżącą), byłyby fakturami 'pustymi', gdyż nie dokumentowałyby żadnych świadczeń w rozumieniu ustawy o VAT. W szczególności, w przypadku faktur...

III SA/Wa 742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

przed dniem powstania obowiązku podatkowego. Przepis art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT odnosi się do 'pustych faktur', tj. faktur, które nie dokumentują rzeczywistej...
materialnego poprzez:, a. przyjęcie, że faktura VAT wystawiona w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą dokonania dostawy jest fakturą pustą, o której mowa w art...

I FSK 1128/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

w odniesieniu do przychodów oraz notami obciążeniowymi w odniesieniu do kosztów. Odmienne podejście skutkowałoby wystawianiem przez Partnerów Konsorcjum 'pustych' faktur...
fakturami VAT. Tym samym w sprawie nie dojdzie do wystawienia tzw. 'pustych faktur'. Organ wskazał na uzasadnienie orzeczenia w sprawie C-77/01 EDM2 Trybunału...

I FSK 1068/12 - Wyrok NSA z 2013-06-25

przez kontrahenta spółki (z prawnego punktu widzenia nie doszło do ich skutecznego zawarcia), a wystawione do tych umów faktury należy uznać za tzw. 'puste faktury' w rozumieniu art...
na uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy, że wystawione przez niego faktury są 'fakturami pustymi' (art. 108 ustawy o VAT) stanowisko spółki w zakresie pytania nr 3 uznał...

III SA/Gl 1530/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-19

w innym wyroku odnoszącym się do korekt podatku należnego. Sprawa dotyczyła zasad korygowania pustych faktur, lecz myśl cytowaną poniżej można odnieść odpowiednio...
). Uczelni nie przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur stwierdzających nabycie towarów i usług służących realizacji projektu...

I FSK 310/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

) nie mamy do czynienia z fakturami wystawionym błędnie czy też fakturami pustymi. W momencie wystawiania tych faktur wskazywały one rzeczywistą wysokość obrotu. Podstawę...
. Przede wszystkim jednak w odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych) nie zachodzi co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami...

I SA/Ke 525/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

błędnie czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii...
pieniężnych) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania...

I SA/Ke 524/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

czy też fakturami pustymi, gdyż przed ich udzieleniem faktury dokumentujące transakcję wskazywały rzeczywistą wysokość obrotu. W odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych...
) nie zachodzi zatem co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi...
1   Następne >   +2   6