Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 2863/18 - Wyrok NSA z 2019-02-06

zauważył Sąd I instancji, obciążenie wierzyciela kosztami zajęcia 'pustych' rachunków bankowych byłoby formą nieuzasadnionej dolegliwości za realizowanie swoich ustawowych...
oraz że w okresie od stycznia do października 2017 r. nie wystawiła żadnej faktury sprzedaży. W dniu [...] listopada 2017 r. poborca skarbowy sporządził raport o niemożności...